اين قسمت از برنامهٔ حسابرسى به منظور رسيدگى کلى به‌صورت‌هاى مالى از طريق بررسى نسبت‌هاى حسابدارى و مالى بايد توسط سرپرست حسابرسى انجام شود.


يک کاربرگ تهيه کنيد که طى آن موجودى‌هاى جنسى در آغاز دوره، توليد طىّ دوره، فروش طىّ دوره، و موجودى‌هاى جنسى در آخر دوره هم از لحاظ مقدارى و هم از لحاظ ريالى با قيد ضايعات و تلفات تطبيق داده شود.


بررسى کنيد که ارقام مندرج در جدول فوق اولاً مورد رسيدگى‌هاى متداول حسابرسى قرار گرفته و ثانياً با توجه به روندهاى واقعى شرکت در دوره‌هاى گذشته و هم‌چنين روندهاى صنعت به‌خصوص معقول مى‌باشد.


بررسى کنيد که روند سود ناويژه و اجزاء تشکيل دهندهٔ آن بر حسب درصدهائى نسبت به فروش معقول بوده و هرگونه تفاوت فاحش قابل توجيه باشد.


روند قيمت‌هاى فروش را مورد بررسى قرار داده به‌خصوص در صورت وجود قيمت‌هاى تعيين شده رسمى (مثلاً از طريق مرکز بررسى قيمت‌ها) رسيدگى کنيد که مقررات مربوطه رعايت مى‌شود. هرگونه استثناء را يادداشت کنيد.


يک کاربرگ تهيه کنيد که طىّ آن نسبت‌هاى مفيد حسابدارى و مالى مانند نسبت بدهکاران بازرگانى به فروش سال، نسبت بدهى‌هاى جارى به دارائى‌هاى جاري، نسبت موجودى‌هاى جنسى به فروش و غيره در مقام مقايسه با روند سال‌هاى پيش نشان داده شده باشد. رسيدگى کنيد که هرگونه انحراف از روند قابل توجيه باشد.


يک کاربرگ براى درج در پروندهٔ دائمى حسابرسى تهيه کنيد که نسبت‌هاى مندرج در بندهاى فوق را به‌طور طبقه‌بندى شده و با مقايسهٔ سال به سال نشان دهد. اگر چنين کاربرگى در پروندهٔ دائمى وجود دارد آن را به روز درآوريد.