جهت اثبات وجود، مالکيت و ارزش مانده‌هاى بانکى و وجوه نقد اقدامات زير را به‌عمل آوريد:


- يک کاربرگ تهيه کنيد که مانده‌هاى بانکى را در تاريخ ترازنامه با ذکر خلاصهٔ مشخصات هر يک از حساب‌ها و هم‌چنين مانده‌هاى بانکى در پايان دورهٔ قبلى را نشان دهد.


- هر يک از مانده‌ها را در آخر سال با صورت‌حساب بانکى مطابقت دهيد و در صورتى‌که دقيقاً تطبيق نمى‌نمايد، يک صورت تطبيق بانکى تهيه يا اخذ کنيد که تفاوت‌ها را به‌طور مشخص نشان دهد. اقلام بازصورت‌هاى تطبيق بانکى را رديابى کنيد و روى صورت‌‌هاى تطبيق بانکى نشان دهيد که اقلام مورد تفاوت به‌نحو صحيح در حساب‌هاى دورهٔ مربوطه منظور شده باشد.


- با رسيدگى به‌صورت‌حساب‌هاى بانک و دفاتر حسابدارى دورهٔ بعد از تاريخ ترازنامه، کنترل کنيد که اقلامى برگشت نخورده باشد. اگر به چنين مواردى برخورد نموديد رسيدگى کنيد که در حساب‌هاى مورد رسيدگى به‌نحو صحيح اصلاح شده باشند.


- از طريق مؤسسه مورد رسيدگى تأئيديه‌هائى از بانک‌هاى طرف حساب اخذ کنيد که کليهٔ مانده‌ها، اوراق بهاءدار نزد خود، دارندگان حقّ امضاء هرگونه سپرده، بهره‌هاى متعلقه، هرگونه رهينه و غيره را در تاريخ ترازنامه تأئيد نموده باشند. تأئيديه‌هاى بانکى را نسبت به موارد مختلف پرونده عطف دهيد و رسيدگى کنيد که کليهٔ موارد لازم در متن صورت‌هاى مالى يا يادداشت‌هاى پيوست آنها افشاء شده باشد. کليهٔ تضمين‌ها، رهينه‌ها و ودايع نزد بانک‌ها، اعم از آنکه به نام شرکت و يا به نام افراد ديگر به حساب شرکت نزد بانک‌ها باشد بايستى افشاء گردد.


- اگر در رديف مانده‌هاى بانکى اعم از بدهکار يا بستانکار اقلامى به ارزهاى بيگانه وجود دارد رسيدگى کنيد که ارزيابى آنها طبق اصول متداول حسابدراى به‌نحو درست صورت گرفته باشد.


- يک کاربرگ تهيه کنيد که وجوه نقد مؤسسهٔ مورد رسيدگى را در تاريخ ترازنامه اعم از موجودى صندوق و يا تنخواه‌گردان‌ها و ارقام مشابه دورهٔ قبل را نشان دهد.


- در مورد هر قلم از وجوه نقد، چنانچه مبلغ عمده بوده و يا صندوق داراى فعاليت زيادى مى‌باشد حتماً در پايان دوره مورد رسيدگى شمارش کنيد. در غير اين‌صورت از متصدى وجوه يا تنخواه‌گردان‌ها تأئيد به اخذ نمائيد. چنانچه شمارش وجوه صندوق در تاريخى بعد از پايان دوره مورد رسيدگى انجام مى‌شود، يک صورت تطبيق تهيه کنيد که وجوه دريافتى و پرداختى بين دو تاريخ را در رابطه با دو مانده نشان دهد و صحت مبالغ دريافتى و پرداختى را سندرسى کنيد.


- دفاتر صندوق و تنخواه‌گردان را براى چند روز قبل از پايان سال مالى و چند روز پس از پايان سال مالى بررسى نمائيد و اطمينان حاصل کنيد که کليهٔ چک‌هاى صادره براى صندوق يا تنخواه‌گردان‌ها به حساب وارد شده و ضمناً کليهٔ پرداخت‌ها جنبهٔ عادى و تجارتى دارند.


- در مواردى که صندوق اقدام به دريافت وجوه نقد مى‌نمايد، بررسى کنيد که وجوه دريافتى در روزهاى پايان سال صحيحاً به حساب بانک واريز و يا در شمارش وجوه نقد به حساب آمده‌اند.