يک کاربرگ تهيه کنيد که مانده وام‌هاى دريافتى را در تاريخ ترازنامه و در تاريخ ترازنامه مقايسه‌اى سال قبل نشان دهد. در اين کاربرگ در مقابل هر قلم، مشخصات وام‌ها، شرايط بازپرداخت، نرخ بهره، ارزى که وام بدان بايد واريز شود، نوع ضمانت و اطلاعات مفيد ديگر را قيد کنيد.


چنانچه وام در طى سال مورد رسيدگى دريافت شده است، قرارداد مربوطه را اخذ و به دقت مطالعه کنيد. رسيدگى نمائيد که وام با مجوز و مصوبه لازم اخذ شده باشد و يادداشتى حاوى نکات عمده قرارداد که از لحاظ حسابرسى شايان توجه است تهيه و ضميمهٔ پروندهٔ دائمى حسابرسى نمائيد.


رسيدگى کنيد که اقساط وام در سررسيد پرداخت شده و مانده وام‌ها در تاريخ ترازنامه با شرايط توفق شده طبق قراردادها، مکاتبات، مصوبات و غيره هماهنگ است. چنانچه قسطى به موقع پرداخت نشده باشد علت تأخير را مورد رسيدگى قرار دهيد و مراتب را يادداشت کنيد.


از طريق مؤسسهٔ مورد رسيدگى از طرف‌هاى وام دهنده تأئيديه‌هاى لازم را مبنى بر مشخصات وام (به‌خصوص نوع ضمانت و هرگونه رهينه) و مانده وام در تاريخ ترازنامه و هر مبلغ بهره متعلقه پرداخت نشده اخذ نمائيد و اطلاعات مندرج در تأئيديه را با کاربرگ تهيه شده مقايسه کنيد. چنانچه هرگونه اختلافى از اين لحاظ مشاهده مى‌شود مراتب را رسيدگى کنيد.


در مورد بهرهٔ متعلقه به وام‌ها رسيدگى کنيد که درست محاسبه شده و در سررسيدهاى مربوطه پرداخت شده باشد و بابت بهره‌هاى پرداخت نشده ذخيرهٔ کافى در حساب‌ها در نظر گرفته شده است. اگر بهره‌اى در موعد مقرر پرداخت نشده، مشخص نمائيد که آيا بهرهٔ اضافى و با جريمه به آن تعلق مى‌گيرد؟ و در اين‌صورت آيا ذخيرهٔ اضافى در حساب‌ها منظور شده است؟


چنانچه از بهره‌هاى پرداختى بايستى ماليات کسر شود، رسيدگى کنيد که ماليات متعلقه درست محاسبه شده و به موقع کسر و در وجه دولت واريز شده باشد.