۱. حسابرسى صورت‌هاى مالى و دفاتر و مدارک حسابدارى و عمليات يک مؤسسهٔ مورد رسيدگى که بر اساس استانداردهاى پذيرفته شده و متداول حسابرسى صورت مى‌گيرد بايد بر اساس يک برنامهٔ حسابرسى حرفه‌اى و قابل قبول انجام گيرد. اين برنامهٔ حسابرسى استاندارد به‌عنوان الگو تهيه شده است و در مورد هر کار بايد برحسب ضرورت توسط سرپرست حسابرسى مربوط و با نظر شريک مسؤول کار نکات لازم به آن اضافه شود. حسابرسى در صورتى خاتمه يافته تلقى مى‌شود که همهٔ قسمت‌هاى مربوطهٔ برنامه به دقت انجام شده و پس از انجام، توسط يک مقام ارشد و در نهايت امر يکى از شرکاء مؤسسه وارسى شده باشد.


به منظور مدرک انجام قسمت‌هاى مربوطه برنامهٔ حسابرسي، هر قسمت بايد توسط متصدى کار با قيد تاريخ انجام کار امضاء شود. آن قسمت‌هائى که در حسابرسى مورد انجام بى‌مورد است بايد با قيد اين مطلب و ذکر تاريخ، امضاء شود.


۲. اطلاعات حاصله در جريان رسيدگى که اظهارنظر نهائى حسابرس متکى بر آنها مى‌باشد بايد طى کاربرگ‌هاى حسابرسى در پرونده‌هاى حسابرسى منعکس گردد. هر کاربرگ بايد حتماً توسط شخصى مستقل از تهيه کننده (که بر حسب مورد بايد در مقام ارشدترى باشد) وارسى شده و هر دو بايد با قيد تاريخ تهيه و تاريخ وارسى کاربرگ را پاراف کنند. نوشتارها، جداول، کاربرگ‌ها و خلاصه‌هائى نيز که در جريان حسابرسى از اولياء يا متصديان امور مؤسسه مورد رسيدگى اخذ مى‌شود بايد به همين‌ ترتيب رسيدگي، وارسى و پاراف شود.


۳. کاربرگ‌ها، جداول، نوشتارها، خلاصه‌ها و هرگونه مدارک ديگرى نيز که در جريان حسابرسى جمع‌آورى مى‌شود بايد بر حسب مورد در پروندهٔ دائمى حسابرسى و يا پروندهٔ جارى حسابرسى درج گردد. در خاتمهٔ حسابرسى هر سال بايد کليهٔ برگ‌هاى پرونده به نحو مناسب شماره‌گذارى شده و کاربرگ‌هائى که به يکديگر ارتباط دارند عطف‌گذارى شود، به‌طورى که اولاً تماميت پرونده همواره معلوم و مشخص باشد و ثانياً استفاده از اطلاعات آن براى کسانى غير از تهيه کننده هم مقدور و هم آسان باشد.


هرگونه اطلاعاتى که ممکن است در حسابرسى‌هاى بعدى نيز مورد استفاده داشته باشد بايد در پروندهٔ دائمى حسابرسى بر حسب فهرست مندرجات آن درج شود و ساير اطلاعات در پروندهٔ جارى حسابرسى بايگانى مى‌شود.


۴. روش‌هاى کار که در مؤسسه مورد رسيدگى از لحاظ عمليات گوناگون به‌کار مى‌رود بايستى قبل از شروع رسيدگى‌ها براى حسابرس معلوم و مشخص باشد. در مؤسسات بزرگ و نيمه بزرگ به‌خصوص در صورتى‌که کنترل‌هاى داخلى سيستماتيک برقرار شده باشد، بهترين راه انجام اين کار تکميل پرسش‌نامهٔ کنترل داخلى است که به طريق حرفه‌اى و قابل قبول تهيه شده باشد، ولى در ساير مؤسسات اين روش احتمالاً سودبخش نبوده و بهتر است از روش تهيهٔ يادداشت استفاده کرد. در اين حالت لازم است يادداشت‌ها طورى تهيه شود که همواره قابل استفاده بوده و بر حسب اقتضاء قابل تکميل باشد. در هر صورت از طريق نمودار سازمانى بايستى حدود وظايف و مسؤوليت‌ها مشخص شده و در موارد ضرورى نمونهٔ امضاء مسؤولين نيز در پرونده درج گردد.


۵. در بعضى موارد ممکن است حسابرسى به‌طور صددرصد انجام گيرد، ليکن معمولاً به‌علت کثرت تعداد معاملات، عمليات حسابرسى از طريق نمونه‌بردارى و به‌طور آزمايشى انجام مى‌گيرد. در اين حالات کاربرگ‌هاى مربوطه حسابرسى بايستى به روشنى نشان دهد که چه درصدى از عمليات، مورد رسيدگى قرار گرفته است و چه رابطه‌اى بين نتايج حاصله از آزمايش‌هاى انجام شده و کل جمعيت آمارى ممکن است وجود داشته باشد. مدير و شريک مسؤول حسابرسى بايد مشخص کنند که با توجه به مراجع بين‌المللى حسابرسي، درصد معاملات رسيدگى شده در شرايط موجود کافى مى‌باشد وگرنه بايستى دامنهٔ رسيدگى گسترش داده شود.


۶. در مواردى‌که مؤسسه مورد رسيدگى براى عمليات حسابدارى خود و يا قسمتى از آن از کامپيوتر استفاده مى‌کند، نمودار سازمانى قسمت خدمات کامپيوتري، برنامهٔ کار کامپيوتر و پرسش‌نامه‌هاى کنترل داخلى بايستى توسط سرپرست ارشدى که در امور سيستم‌هاى کامپيوترى وارد باشد تهيه و بررسى آن توسط مدير يا شريک مسؤول سيستم‌هاى کامپيوترى انجام گردد.


۷. فرم و مندرجات صورت‌هاى مالى مورد گزارش بايستى با توجه به شخصيت حقوقى مؤسسهٔ مورد رسيدگى و با توجه به مورد استفاده صورت‌هاى مالى و مقررات قانونى تهيه گردد. به‌طور کلى دو فرم بين‌المللى براى صورت‌هاى مالى به‌کار مى‌رود (انگليسى و آمريکائي) و به‌عنوان يکى از نکات مهم بايستى در مشورت بين حسابرس و اولياء مسؤول در مؤسسهٔ مورد رسيدگى مشخص شود که کدام فرم بايستى مورد استفاده قرار گيرد. دقت کنيد که صورت‌هاى مالى نهائى که گزارش حسابرس نسبت به آنها صادر مى‌شود. به نحو صحيح از طرف مقامات ذى‌ربط مؤسسه مورد رسيدگى امضاء شده و رسميت داشته باشد.


۸. هم‌چنين با توجه به نحوهٔ انتخاب يا انتصاب حسابرس، لازم است نسبت به فرم گزارش‌هائى که نهايتاً تهيه خواهد شد (گزارش حسابرسان ـ گزارش بازرس ـ گزارش مخصوص بازرس ـ گزارش مديريت) چنان‌چه صورت‌هاى مالى و گزارش‌هاى حسابرسى نهايتاً مورد استفادهٔ حسابرس ديگرى قرار خواهد گرفت (مثلاً براى ادارهٔ مرکزي، يا در صورت تلفيق حساب‌ها) لازم است تقاضاها و دستورات خاص حسابرسان مذکور مورد توجه قرار گيرد.


۹. به‌عنوان ابزارى خوب براى برنامه‌ريزى صحيح رسيدگى‌هاى که به نوبهٔ خود از اَهَمّ استاندارهاى پذيرفته شده و متداول حسابرسى مى‌باشد، لازم است که عمليات حسابرسى قبل از شروع کار از لحاظ مدت زمانى که براى انجام شايستهٔ هر قسمت احتمالاً به مصرف خواهد رسيد بودجه‌بندى شده و براى اجراء هر يک از سرفصل‌هاى برنامه، پرسنل مناسب قبلاً در نظر گرفته شود. بلافاصله بعد از شروع کار بهتر است بودجهٔ تهيه شده مورد وارسى و در صورت لزوم تجديدنظر قرار گرفته و دستياران مناسب تا اختتام کار در نظر گرفته شوند. پس از خاتمهٔ حسابرسى به‌عنوان يک روش پسنديده، سرپرست حسابرسى بايد ساعات واقعى مصروفه براى انجام هر قسمت را (که در طىّ دورهٔ انجام کار بايد تجزيه و تحليل شود) با بودجه برآوردى قبلى مقايسه نموده و نسبت به کارآئى زمان مصرفى در مقام مقايسه با ساعات بودجه شده اظهارنظر نمايد.


بهترين موقع براى تهيهٔ طرح اوليهٔ بودجهٔ حسابرسى سال بعد نيز در همين موقع مى‌باشد.