چنانچه اولين سال حسابرسى مؤسسهٔ مورد رسيدگى توسط ما مى‌باشد، سرمايهٔ شرکت را با توجه به مفاد اساس‌نامه و صورت‌حساب مربوطه مجامع عمومى و احتمالاً هيئت مديره رسيدگى واريز شده باشد.


در صورتى‌که قسمتى از سرمايهٔ شرکت از آوردهٔ غيرنقدى تشکيل شده است، يادداشت‌هائى در اين مورد تهيه و رسيدگى کنيد که مقررات قانونى مربوطه و هم‌چنين موارد مندرج در اساس‌نامه رعايت شده باشد.


يک کاربرگ تهيه کنيد که وضعيت کامل سرمايهٔ مؤسسهٔ مورد رسيدگى و اجزاء تشکيل دهندهٔ آن را نشان دهد. در اين کاربرگ تغييرات حاصله در سرمايه از پايان سال مالى قبل تاکنون را از هر نوع و قسم که باشد نشان دهيد. هم‌چنين مشخص کنيد که چه مقدار از سرمايه بايستى طبق مصوبات مربوطه تا پايان سال پرداخت شده باشد و از اين مقدار چه مبلغ واقعاً پرداخت شده است.


چنانچه در خلال سال مورد رسيدگى تغييراتى در سرمايهٔ شرکت به‌وجود آمده، طى کاربرگ جداگانه‌اى تغييرات انجام شده را به‌انضمام کليهٔ اطلاعات مربوط يادداشت کرده و رسيدگى کنيد که اقدامات قانونى لازم انجام گرفته است.


در مورد وجوه دريافتنى بابت افزايش سرمايه کنترل کنيد که وجوه مربوط به حساب بانکى شرکت واريز شده باشد. در مورد آورده‌هاى غيرنقدى کنترل کنيد که قانوناً به‌نحو صحيح ارزيابى شده و مورد تصويب مجمع عمومى قرار گرفته باشد.


چنانچه سهام شرکت صادر شده است رسيدگى کنيد که جمع کل تعداد سهام صادر شده تا تاريخ رسيدگى با توجه به سهام باطل شد معادل تعداد سهامى است که مصرف کل سرمايه مى‌باشد.


يک کاربرگ تهيه کنيد که نقل و انتقالات سهام را با جزئيات لازم نشان دهد. سپس رسيدگى کنيد که در نقل و انتقالات انجام شده مقررات مربوطه رعايت گرديده و مدارک لازم در پرونده مى‌باشد. مراتب را با دفتر ثبت سهام کنترل کنيد. چنانچه تعداد نقل و انتقالات انجام شده زياد مى‌باشد، اين قسمت را از طريق آزمايش انجام دهيد.


در مورد اندوخته‌ها، يک کاربرگ تهيه کنيد که در آن وضعيت اندوخته‌ها در تاريخ ترازنامهٔ قبلى نشان داده شده باشد. رسيدگى کنيد که اگر طبق مصوبات مجامع عمومى هر يک از اندوخته‌ها براى منظور به‌خصوصى ايجاد شده است، مراتب در يادداشت‌هاى پيوست صورت‌هاى مالى قيد گردد.


جزئيات مربوط به ايجاد و يا هر نوع افزايش و کاهش اندوخته‌ها بايستى طى کاربرگى در پروندهٔ دائمى حسابرسى ثقيد گردد. در مورد تغييرات سال مورد رسيدگي، اطلاعات کاربرگ مذکور را به روز درآورديد.


در مورد اندوختهٔ قانونى رسيدگى کنيد که مقررات قانونى و اساس‌نامه رعايت شده باشد. در صورتى‌که در اساس‌نامه هرگونه اندوخته‌ٔ ديگرى قيد مى‌باشد، رسيدگى کنيد که مقررات اساس‌نامه رعايت گرديده است.


در مورد سود سهام پرداختي، يک کاربرگ تهيه کنيد که مبلغ کل سود سهام قابل پرداخت را با توجه به ماليات متعلقه و قابل کسر از پرداخت را بر حسب نوع سهام (مثلاً طبقهٔ الف، طبقهٔ ب) نشان دهد. رسيدگى کنيد که مبالغ ناخالص پرداختنى با مصوبات مجامع عمومى مربوطه تطبيق مى‌نمايد.


صورت ريز سود سهام قابل پرداخت را اخذ (يا در صورت کمى تعداد آن را تهيه) کنيد و کليهٔ محاسبات مربوط به سود سهام اعم از مبلغ ناخالص، ماليات متعلقه و مبلغ خالص را کنترل نمائيد. به‌خصوص رسيدگى کنيد که ماليات متعلقه به‌نحو صحيح محاسبه شده و نرخ‌هاى جارى به‌کار رفته است.


صورت ريز سود سهام پرداختى را با دفتر ثبت سهام از لحاظ تطبيق اسامى کنترل نمائيد. در صورتى‌که تعداد خيلى زياد باشد ممکن است اين عمل را از طريق آزمايش به روش معمول حسابرسى انجام داد.


در مورد اقلام پرداختى تعدادى را انتخاب کرده با مراجعه به مدارک مربوطه رسيدگى کنيد که پرداخت سود سهام طى چک در وجه سهام‌دار مربوطه به‌عمل آمده و امضاء دريافت کنند با نمونهٔ مندرج در پرونده با امضاء دفتر ثبت سهام تطبيق مى‌نمايد. چنانچه هرگونه شک يا ايرادى مشاهده گرديد لاشهٔ چک را نزد بانک از لحاظ ظهرنويسى کنترل کنيد. چنانچه سود سهام وکالتاً يا ولايتاً دريافت شده باشد، رسيدگى کنيد که مدارک مربوطه در پرونده موجود بوده و خالى از ايراد باشد.