هدف

- اينکه از پرداخت‌هائى که طبق مقررات قانونى مشمول کسر ماليات‌هاى تکليفى و يا بيمه‌هاى اجتماعى مى‌باشند بر حسب مورد کسور لازم به‌عمل مى‌آيد.


- اينکه کسور مربوطه به‌نحو صحيح محاسبه مى‌شود.


- اينکه مبالغى که کسر مى‌شود طبق مقررات مربوطه و با تهيهٔ مدارک لازم به موقع مقرر در حساب‌هاى مربوطه دولتى واريز مى‌شود.


- اينکه بر حسب مورد، مدارک لازم تهيه شده و به ادارات مربوطه تسليم مى‌شود.

رسيدگى‌ها

رسيدگى به محاسبهٔ ماليات و بيمه‌هاى اجتماعى متعلق به حقوق و دستمزدهاى پرداختى تحت آن عنوان انجام مى‌گيرد. در اينجا رسيدگى کنيد که کليهٔ مزاياى پرداختى به کارکنان از قبيل اقلام زير، که مشمول ماليات و يا بيمه مى‌باشند اعم از آنکه در ليست منظور شده و يا خارج از ليست به‌عمل مى‌آيد در محاسبات ماليات حقوق منظور مى‌شوند:


ـ هرگونه حقّ‌الزحمه يا پاداش علاوه بر حقوق.


ـ هرگونه کميسيون.


ـ هرگونه پاداش نقدى از قبيل شهريهٔ آموزشى کارکنان يا فرزندان ايشان.


رسيدگى کنيد که از پرداخت‌هاى زير ماليات به‌نحو صحيح کسر مى‌شود:


ـ مال‌التّجاره


ـ هرگونه پرداخت پيمانکارى


ـ هرگونه حق‌ّالزحمه موضوع ماده ۷۵ قانون ماليات‌هاى مستقيم


ـ هرگونه بهره غيربانکى


ـ هرگونه پرداخت بابت کمک‌هاى فنى و خدمات مشاوره و آموزشي.


رسيدگى کنيد که ماليات‌هاى مکسوره به‌طور مرتب و در مهلت‌هاى قانونى در وجه وزارت دارائى پرداخت مى‌شود و فرم‌ها يا ليست‌هاى مربوطه تهيه و در مهلت‌هاى قانونى تسليم مى‌گردد.


رسيدگى کنيد که کليهٔ کسور بيمه‌هاى اجتماعى به‌طور مرتب و در مهلت‌هاى قانونى در وجه حساب‌هاى مربوطهٔ سازمان تأمين اجتماعى پرداخت مى‌شود و فرم‌ها و ليست‌هاى مربوطه تهيه و در مهلت‌هاى قانونى تسليم مى‌گردد.


رسيدگى کنيد که از هرگونه پرداختى که مشمول ماده ۳۸ قانون تأمين اجتماعى باشد، طبق مقررات قانونى مبلغ لازم کسر و تا ارائهٔ مفاصا حساب نگاهدارى شده است.