هدف

ـ اينکه کليهٔ اقلام فروش به مقادير و قيمت‌هاى واقعى فروش به ثبت مى‌رسند و اگر تخفيفى داده شده طبق مجوز صحيح مى‌باشد.


ـ اينکه اقلام ثبت شده در حساب فروش، اقلام واقعى بوده و به مبالغ ثبت شده وصول گرديده و يا قابل وصول مى‌باشند.


ـ اينکه مقادير تحويل شده يا کار انجام شده با مقادير يا کار صورت‌حساب شده مطابقت داشته و جريان تحويل و تحول تحت کنترل مى‌باشد.


ـ اينکه اقلام واقعاً در دورهٔ مربوط به خود به ثبت مى‌رسند.

رسيدگى‌ها

کارت يا دفتر معين فروش را اخذ و جمع‌هاى عمودى و افقى و نقل‌ها را براى ... ماه به‌طور انتخابى کنترل کنيد.


رسيدگى کنيد که با توجه به شماره‌هاى پيش‌ چاپ شده فاکتورهاى فروش، کليهٔ فاکتورهاى صادره در ماه‌هاى انتخابى در حساب به ثبت رسيده‌اند و چنانچه شماره‌هائى از قلم افتاده باشد، موضوع را رسيدگى کنيد.


ثبت‌هاى دفتر کل را براى ماه‌هاى انتخاب شده چک نمائيد. ضمناً رسيدگى کنيد که چنان‌که حساب‌هاى فروش تحت عناوين مختلفى طبقه‌بندى شده‌اند، اقلام فروش با توجه به ماهيت فاکتورهاى فروش در حساب صحيح ثبت شده‌اند.


تعداد ... قلم از اقلام فروش را به‌طور پراکنده در طى سال از وى کارت‌ها يا دفاتر معين فروش انتخاب نموده و با ذکر مشخصات آنها در کاربرگى رسيدگى‌هاى زير را انجام دهيد:


ـ با مراجعه به اسناد مربوطه، کنترل کنيد که فروش بر اساس اسناد مثبته صحيح بوده و در دورهٔ صحيح به ثبت رسيده است. چنانچه فروش بر اساس سفارش قبلى انجام شده، رسيدگى کنيد که مندرجات فاکتور فروش با سفارش يا قرارداد منعقده تطبيق مى‌نمايد.


ـ قيمت‌هاى ذکر شده در فاکتورهاى فروش را با ليست مصوب قيمت‌ها کنترل کنيد و چنانچه تفاوتى مشاهده گرديد، کنترل کنيد که قيمت‌هاى به‌کار رفته با تصويب قبلى بوده است.


- محاسبات فاکتورهاى فروش را کنترل کنيد و چنانچه مبالغ مندرج در فاکتورها بر اساس صورت‌هاى تجزيه و تحليل ضميمه‌ها مى‌باشد، مندرجات آن صورت‌ها را کنترل کنيد.


ـ رسيدگى کنيد که طرف حساب (از قبيل تهاتر با پيش‌دريافت‌ها، ماليات‌هاى مسکوره، و يا حساب بدهکاران تجاري) به درستى ثبت شده است.


ـ چنانچه فروش‌ها بر حسب نوع يا قسمت يا ناحيهٔ جغرافيائى طبقه‌بندى مى‌شوند رسيدگى کنيد که اقلام انتخابى درست طبقه‌بندى شده‌اند.


ـ با مراجعه به مدارک حسابدارى انبار، رسيدگى کنيد که مقادير فروش رفته به درستى از حساب کالاهاى مربوطه خارج شده‌اند.


برگشت از فروش به‌عنوان يک عمل روزمره در کشور ما چندان معمول نيست. بنابراين کليهٔ اقلام برگشتى در حساب‌هاى معين فروش را به‌نحو زير رسيدگى کنيد:


۱ . رسيدگى کنيد که برگشت از فروش داراى مجوز بوده و با توجه به مکاتبات و صورت‌جلسات مربوطه مبلغ برگشتى صحيح محاسبه شده است.


۲ . رسيدگى کنيد که در کليهٔ حساب‌هاى مربوطه اثر اقلام برگشت از فروش به ثبت رسيده است.


۳ . چنانچه هر يک از مبالغ برگشت از فروش متکى به محاسباتى مى‌باشد، محاسبات مربوطه را کنترل کنيد.


۴ . چنانچه فروش‌ها بر حسب نوع يا قسمت يا ناحيهٔ جغرافيائى طبقه‌بندى مى‌شوند، رسيدگى کنيد که اقلام برگشتى از فروش در حساب‌ها يا جداول صحيح برگشت داده شده‌اند.


۵ . چنانچه در قبال رقم برگشتى از فروش، کالائى برگشت شده يا بايستى برگشت مى‌شده است، رسيدگى کنيد که به مقدار صحيح در کارت انبار وارد شده است.


با مراجعه به کارت‌هاى انبار، تعداد ... از اقلام صادره به‌عنوان فروش را به‌طور پراکنده در طى سال انتخاب کرده و رسيدگى کنيد که در مورد اقلام مربوطه در همان دوره فاکتور فروش صادر شده است. فاکتورهاى فروش مربوطه را به حساب فروش و طرف حساب بدهکار رديابى کنيد.


چنانچه قسمتى از فرش مؤسسهٔ مورد رسيدگي، تحت فاکتور ولى به‌طور نقدى انجام مى‌شود، رسيدگى کنيد که فاکتورهاى فروش نقدى رديف شمارهٔ جداگانه داشته و به‌طور جداگانه قابل کنترل باشند.