هدف از انجام اين قست از برنامهٔ حسابرسى آن است که اگر در جريان حسابرس دادوستدها، مطالب و موضوعات يا مسائلى ملاحظه مى‌شود که نسبت به چگونگى تهيهٔ صورت‌هاى مالى نهائى و يا محتواى آنها اثرات قابل توجهى خواهند داشت، اين‌گونه موارد هر چه زودتر توسط حسابرس بررسى شده و مؤسسهٔ مورد رسيدگى راهنمائى شود.


در طى ملاقات‌هاى جداگانه‌اى با مقامات ارشد و مسؤول مؤسسهٔ مورد رسيدگى (در جريان حسابرسى دادوستدها و يا در خاتمهٔ آن) از طريق پرس‌وجو و پيگيرى مسموعات، رسيدگى و يادداشت‌ کنيد که چه نوع مسائل و موضوعاتى در دستگاه مطرح مى‌باشد که احتمالاً در تهيهٔ صورت‌هاى مالى نهائى و يا محتوى آنها مؤثر خواهند بود.


از مقامات مربوطه سؤال کنيد که دستگاه چه برخوردى با مسائل و موضوعات فوق‌الذّکر داشته و احتمالاً چه راهنمائى‌هائى مورد لزوم مى‌باشد. در اين مورد دقت کنيد که هرگونه توصيه از طرف حسابرس به‌طور کتبى و يا طى گزارش مديريت عنوان شود.


صورت‌هاى مالى سال قبل و گزارش‌هاى مديريت حاصله از حسابرسى‌هاى نهائى و ضمنى مربوط به آن را مطالعه کرده و قلم به قلم بررسى و يادداشت نمائيد که چه اقداماتى در مورد نکات مطروحه به‌عمل آمده است.


با مراجعه به قسمت ”اقدامات قانوني“ در برنامهٔ حسابرسى صورت‌هاى مالي، عمليات مربوطه را که در اين تاريخ مى‌توان انجام داد، انجام دهيد تا نکاتى که بايد مطرح گردد هر چه زودتر به اطلاع مقامات مؤسسهٔ مورد رسيدگى رسانده شود.


رسيدگى کنيد که با توجه به حجم عمليات، بودجهٔ زمانى که براى حسابرسى نهائى در نظر گرفته شده است و هم‌چنين ترکيب پرسنلى مورد نياز مناسب مى‌باشد. چنانچه احتياج به تجديدنظر احساس مى‌شود، در اين مرحله اقدام کنيد.