هدف

ـ اينکه کليهٔ وجوه دريافتى مؤسسهٔ مورد رسيدگى به موقع تحت کنترل درآمده و در اسرع وقت به حساب بانکى دستگاه واريز مى‌شود.


- اينکه وجوه دريافتى به حساب صحيح منظور شده و متقابلاً کليهٔ مبالغ منظور شده به حساب‌ها به‌عنوان دريافتى واقعاً دريافت شده و عايد دستگاه شده است.


- اينکه در قبال هرگونه زيان ناشى از حوادثى نظير دزدي، آتش‌سوزى و غيره نسبت به وجوه نقد يا نقدشدنى که در هر زمان ممکن است در محلّ مؤسسهٔ مورد رسيدگى وجود داشته باشد به ميزان کافى تضمين و يا بيمه وجود دارد.

رسيدگى‌ها

رسيدگى کنيد که نحوهٔ دريافت چک‌ها، بروات و سفته‌ها در مؤسسهٔ مورد رسيدگى طورى است که اين اقلام بلافاصله به‌طور مستقل از مراحل و پرسنل بعدى تحت کنترل درمى‌آيند (مثلاً از طريق صدور رسيد يا ثبت در دفتر يادداشت و غيره) و در اسرع وقت به نام مؤسسهٔ مورد رسيدگى ظهرنويسى و به حساب بانکى مربوطه منظور مى‌شود. هرگونه نقطه‌ضعف عملى يا احتمالى را که در اين مورد ملاحظه مى‌کنيد در طىّ يادداشتى در پرونده منعکس نمائيد.


چنانچه عمليات دستگاه، دريافت وجوه نقد متعدد يا زيادى را ايجاب مى‌نمايد، در اين مورد نيز رسيدگى فوق را به‌طور جداگانه انجام داده، به‌علاوه اطمينان حاصل کنيد که روش کار طورى است که:


- عمليات مربوط به دريافت وجوه تحت کنترل مى‌باشد.


- وجوه دريافتى در اسرع وقت به حساب بانکى مؤسسهٔ مورد رسيدگى واريز مى‌شود.


- مدارک مربوط به واريزها و تطبيق موجودى‌هاى نقدى توسط مقام ارشد و مستقلى کنترل مى‌شود.


رسيدگى کنيد که در هر صورت، تضمين يا بيمهٔ کافى در مقابل احتمال هرگونه زيان ناشى از کسرى يا فقدان يا اختلاس از وجوه دريافتى مؤسسه اعم از نقدى يا چک و برات و سفته وجود دارد.


براى دوره‌اى که جهت رسيدگى به پرداخت‌ها و صورت‌حساب‌هاى بانکى انتخاب شده است، وجوه دريافت شده را از طريق رسيدهاى صادره يا دفتر يادداشت مذکور در بند ۲ و نسخهٔ فيش‌هاى بانکى به صورت‌حساب‌هاى بانک رديابى کنيد. دقت کنيد که تاريخ تحويل به بانک يا تاريخ مندرج در مدارک تفاوت زياد نداشته باشد.


رسيدگى کنيد که کليهٔ دريافتى‌هاى ثبت شده در طىّ دورهٔ مذکور متکى به اسناد مثبته مى‌باشد و طرف حساب را در دفاتر کل و معين رديابى کنيد که دريافتى‌ها به حساب اشخاص صحيح منظور شده باشد.


ستون بدهکار دفتر معين بانک‌ها را مورد مداقه قرار داده هرگونه اقلام دريافتى غيرعادى را طىّ کاربرگى يادداشت نموده و با مراجعه به اسناد مربوطه چگونگى آنها را رسيدگى کنيد.


يک کاربرگ تهيه کنيد که اقلام دريافتى پراکنده‌اى را که از حساب‌هاى بدهکاران بازرگاني، ساير بدهکاران و هم‌چنين پيش‌دريافت‌ها استخراج مى‌کنيد نشان دهد. با مراجعه به مدارک مربوطه اطمينان حاصل کنيد که اين اقلام صحيح بوده و ثبت صحيح آنها را در دفاتر معين بانک‌ها يا کارت‌‌هاى مربوطه رديابى کنيد.