هدف

هدف از رسيدگى‌هاى حسابرسى تحت اين عنوان آن است که اطمينان حاصل شود که کليهٔ خريدهاى دستگاه تحت کنترل بوده وبه‌نحو صحيح و يا در نظر گرفتن کليهٔ هزينه‌هاى مربوطه در حساب‌ها به ثبت مى‌رسد و هرگونه تخفيفى که دستگاه محق به دريافت آن است دريافت مى‌شود.

رسيدگى‌ها

تعداد ... فاکتور مربوط به خريدهاى داخلى را به‌طور پراکنده در طى سال مورد رسيدگى (از روى کارت‌ها يا دفاتر معين) انتخاب کرده و کاربرگى تهيه کنيد که مشخصات فاکتورهاى انتخابى و نتيجهٔ رسيدگى‌هاى زير را نشان دهد.


۱. رسيدگى کنيد که فاکتور به نام مؤسسهٔ مورد رسيدگى بوده و مربوط به کالا يا خدماتى است که براى کار مؤسسهٔ مورد رسيدگى ضرورى است.


۲. رسيدگى کنيد که فاکتور با مفاد فرم سفارش خريد که توسط مدير يا مقام مسؤول ارشدى تائيد گرديده مطابقت داشته باشد.


۳. رسيدگى کنيد که طبق مدارک پيوست کالاهاى مربوطه به‌نحو مطلوب و با کيفيت و شرايط خوب دريافت شده و يا خدمات دريافت شده به‌نحو رضايت‌بخش انجام گرفته و اين موارد توسط مسؤولين امر تأئيد شده است.


۴. در مورد کالاهاى خريدارى شده، مقادير و قيمت‌هاى واحد را به کارت‌هاى حسابدارى انبار رديابى کنيد.


۵. محاسبات فاکتورها را کنترل کنيد.


۶. اگر قيمت‌هاى خريد روى نسخهٔ فرم سفارش عنوان نشده، قيمت‌هاى به‌کار رفته در فاکتورها را با ليست قيمت‌هاى فروشنده و يا مدارک موجود ديگر (از قبيل مکاتبات) تطبيق دهيد. رسيدگى کنيد که هرگونه تخفيف متعلقه به حساب آمده است.


۷. رسيدگى کنيد که فاکتورهاى مذکور از لحاظ طبقه‌بندى حساب‌ها به درستى تفکيک شده و ثبت مبالغ را در حساب‌هاى مربوطه کنترل کنيد.


۸. تعداد ... فقره از خريدهاى خارجى (اعم از اعتبارات باز يا بسته شده) را به‌طور پراکنده در طى سال مورد رسيدگى از روى کارت‌ها يا دفاتر معين انتخاب و کاربرگى تهيه کنيد که مشخصات اقلام انتخابى و نتيجهٔ رسيدگى‌هاى زير را نشان دهد.


ـ با رسيدگى به پرونده بررسى کنيد که مبالغ ثبت شده با مدارک و اعلاميه‌هاى بانک از قبيل حواله‌جات، اعتبارات اسنادى و غيره تطبيق مى‌نمايد.


۱. رسيدگى کنيد که افتتاح اعتبار و همهٔ پرداخت‌هاى بعدى با مجوز و مصوبات صحيح انحام گرفته است.


۲. رسيدگى کنيد که مبالغ ثبت شده با مدارک مربوط به ترخيص کالاها از گمرک تطبيق مى‌نمايد.


۳. اطمينان حاصل کنيد که محاسبات قيمت‌هاى واحد، شامل کليهٔ هزينه‌ها تا مرحلهٔ تحويل کالاها به انبار مى‌باشد.


۴. رسيدگى کنيد که هرگونه کسرى دريافت کالا به‌طور جداگانه ثبت شده و نسبت به وصول خسارت از بيمه اقدام شده است.


۵. در مورد حساب‌هائى که کليهٔ محصولات دريافت شده است، رسيدگى کنيد که حساب‌‌هاى اعتبارات اسنادى به درستى بسته شده است. دقت کنيد که نسبت به هزينه‌هائى که صورت‌حساب نهائى آنها به‌دست نرسيده، ذخيرهٔ کافى منظور مى‌شود.