در طبقه‌بندى حرفه‌اي، روش‌هاى پردازش اطلاعات به شش گروه زير تقسيم مى‌شود:


- پردازش دسته‌اى اطلاعات ورودى که به‌صورت فرم‌هاى تکميل شده به مرکز خدمات کامپيوترى ارسال و پس از تبديل، ويرايش و پردازش مى‌شود.


- پردازش دسته‌اى اطلاعات ورودى که به‌تدريج، از طريق پايانه‌هاى پيوسته، وارد و در مرکز خدمات کامپيوترى دسته‌بندى و پردازش مى‌شود.


- پردازش به‌صورت اشتراک زمان يا مبادله اطلاعات به‌صورت دوطرفه (Interactive) که در آن استفاده‌ کنندگان مختلف هر کدام از طريق پايانه‌هاى مستقل، اطلاعات و برنامه‌هاى خود را وارد و اجراء مى‌کنند. سيستم‌هاى مشترک مى‌تواند از نوع پردازش دسته‌اى يا پيوسته بلادرنگ باشد.


- پردازش پيوسته بلادرنگ اطلاعات ورودى و استخبار ـ افزايش استفاده از پايانه‌ها و ديسک‌هاى باظرفيت زياد، اين امکان را به‌وجود آورده است که اطلاعات موجود در مراکز خدمات ماشينى مستقيماً توسط استفاده کننده به هنگام رسانده شده و مورد استفاده قرار گيرد.


- مبادله پيام (Message switching) ـ در اين نوع روش پردازش اطلاعات، استفاده کننده از هر پايانه، نه تنها به مرکز اطلاعات دسترسى دارد و مى‌تواند پردازش بلادرنگ و استخبار انجام دهد بلکه مى‌تواند اطلاعات خود با نتايج پردازش‌ها را براى ساير استفاده کنندگان ارسال نمايد. نمونه عمده اين روش پردازش، سيستم‌هاى پست الکترونيکى (Electronic mail) است.


- گردآورى و کنترل اطلاعات (DAX ـ Data aquizition and control) ـ اين روش بيشتر در کنترل توليد و کارگاه‌هاى توليدى مورد استفاده دارد و کامپيوتر از طريق پايانه‌هاى سنجيده (Sensor)، عواملى از قبيل درجه حرارت و سرعت و غيره را دريافت و کنترل مى‌کند و در صورت بروز عوامل نامناسب و يا شرايط غيرعادى با ارسال پيام، روشن کردن چراغ يا به صدا درآوردن زنگ خطر، شرايط غيرعادى را اعلام مى‌دارد.