اين نوع پردازش اطلاعات همان روش پردازش دسته‌اى اطلاعات است با اين تفاوت که اطلاعات به‌تدريج و از طريق پايانه‌ها، مستقيماً براى کامپيوتر ارسال و در انباره‌هاى کامپيوترى نگهدارى مى‌شود تا هنگام پردازش آن برسد. اطلاعات ورودى در هنگام ارسال يا وارد کردن، ويرايش مى‌شود. اگر ويرايش اوليه کامل نباشد و برخى از کنترل‌ها در مرحله پردازش نهائى اعمال شود، يک مرحله تصحيح اشتباهات نيز در مرحله پردازش نهائى لازم خواهد بود که مى‌تواند موجب تأخير در به هنگام رساندن فايل‌هاى اصلى اطلاعات شود.


براى اينکه بتوان ويرايش کاملى در هنگام ورود اطلاعات انجام داد. ساختار فايل اصلى بايد ترتيبى با فهرست يا مستقيم باشد. در اين‌صورت، ويرايش با دستيابى مستقيم به اطلاعات فايل اصلى انجام مى‌شود و مى‌تواند کامل باشد. گاه در برخى از کاربردها ويرايش کامل اطلاعات ورودى بدون نياز به استفاده از فايل اصلى امکان‌پذير است. ويرايش اطلاعات ورودى ممکن است توسط برنامه‌اى که در حافظه پايانه مستقر مى‌گردد، انجام شود. اگر براى انتقال اطلاعات از پايانه هوشمند (به‌طور مثال کامپيوتر شخصي) استفاده شود، ويرايش کامل، حتى با استفاده از اطلاعات فايل اصلي، مى‌تواند در محل و توسط پايانه انجام گيرد.


پايانه هوشمند مى‌تواند در ابتداى هر روز يا در مواقع لازم، قسمت موردنياز از اطلاعات فايل اصلى را به حافظه خود منتقل کند و بقيه کار را در محل انجام دهد. اطلاعات ويرايش شده مى‌تواند به‌تدريج يا در فواصل زمانى مشخص به کامپيوتر اصلى منتقل و در آن ذخيره شود. نمودار (روش ويرايش متمرکز در کامپيوتر اصلي) روش ويرايش در مرکز خدمات کامپيوترى و توسط کامپيوتر اصلي، و نمودار (روش ويرايش غيرمتمرکز طلاعات ورودي) روش ويرايش توسط پايانه هوشمند را نشان مى‌دهد.


ورود اطلاعات از طريق پايانه‌ها براى کاربردهائى که در آن ورود و ويرايش بلادرنگ اطلاعات لازم است اما پردازش نهائى بلادرنگ ضرورى نيست، بسيار مفيد است. براى مثال، اطلاعات کارکرد روزانه کارکنان مى‌تواند به‌تدريج وارد کامپيوتر شود و در آخر هر ماه مجموع کارکرد ماهانه، مبناى محاسبات حقوق (ماه) قرار گيرد. در اين مورد ويرايش اوليه مى‌تواند با استفاده از جدول شماره‌هاى کارکنان و بدون مراجعه با فايل اصلى صورت پذيرد.


در برخى ديگر از انواع کاربردها، استفاده از فايل اصلى براى ويرايش ضرورى است. براى مثال، در مورد دريافت وجوه فاکتورهاى فروش، مبلغ پرداختى توسط مشترى بابت هر يک از فاکتورها بايد با مبلغ اصلى همان فاکتور در فايل اصلى کنترل شود حتى اگر به هنگام‌رسانى فايل اصلى و حساب مشتريان، بعداً و بر اساس زمان‌بندى مشخصى انجام گيرد.


ويرايش اطلاعات در مرحله‌اى جدا از پردازش نهائى امکانات زيادى براى اجراء کنترل‌هاى مناسب ايجاد مى‌کند. همراه با استفاده از مزاياى ورود و ويرايش بلادرنگ اطلاعات ورودى مى‌توان ليست دسته‌هاى مختلف اطلاعات، جمع‌هاى کنترل مناسب و شماره سريال براى اطلاعات ورودى را تهيه و از مزاياى کنترلى پردازش دسته‌اى اطلاعات استفاده کرد.


ويژگى‌هاى اين نوع پردازش از لحاظ کنترل‌هاى داخلى داراى نقطه ضعف عمده‌اى نيست و تنها نقطه ضعف اين روش در زمينه به هنگام نبودن اطلاعات اصلي، به‌علت عدم پردازش بلادرنگ اطلاعات ورودى است.