در اين طبقه‌بندي، روش‌هاى پردازش اطلاعات به سه گروه اصلى تقسيم مى‌شود که هر يک از چند زيرگروه تشکيل مى‌گردد.


۱. پردازش دسته‌اى اطلاعات ورودى دسته‌بندى شده:

ـ پردازش دسته‌اى اطلاعات و به هنگام‌رسانى فايل اصلى پس از مرتب کردن اطلاعات ورودى به‌ترتيب فايل اصلى.


ـ پردازش دسته‌اى اطلاعات و به هنگام‌رسانى فايل اصلى به‌ترتيب اطلاعات ورودى.


۲. پردازش دسته‌اى اطلاعات ورودى از طريق پايانه‌ها:

ـ ويرايش بلادرنگ اطلاعات ورودى بدون استفاده از فايل‌هاى کنترل و اصلى.


ـ ويرايش کامل و بلادرنگ اطلاعات ورودى با استفاده از فايل‌هاى کنترل و اصلى و اصلاح اشتباهات احتمالى.


۳. پردازش پيوسته و بلادرنگ اطلاعات ورودى:

ـ پردازش بلادرنگ اطلاعاتى که به استفاده از فايل‌هاى اصلى يا کنترل نيازى ندارد.


ـ پردازش بلادرنگ اطلاعات ورودى و به هنگام‌رسانى اطلاعات فايل اصلى در زمان‌هاى مشخص


ـ پردازش بلادرنگ اطلاعات ورودي، به هنگام‌رسانى اطلاعات در نسخه فايل اصلى و به‌ هنگام رساندن فايل اصلى ثابت در زمان‌هاى مشخص.


ـ پردازش بلادرنگ و به هنگام‌رسانى کامل اطلاعات فايل‌ها و بانک‌هاى اطلاعاتى در لحظه ورود اطلاعات.