پردازش اطلاعات، به‌ويژه در کاربردهاى تجاري، شامل ويرايش اطلاعات ورودي، انجام محاسبات و به هنگام‌رسانى اطلاعات در فايل‌ها يا بانک‌هاى اطلاعاتى است. اطلاعات ورودى يا به‌طور مستقل و مستقيم از طريق پايانه‌ها يا پس از ثبت بر روس فرم‌ها و دسته‌بندي، در فواصل زمانى معين براى پردازش به واحد خدمات کامپيوترى ارسال و پس از تبديل، وارد کامپيوتر مى‌شود. اطلاعات مزبور، سپس براى به هنگام‌رسانى اطلاعات فايل‌ها و بانک‌هاى اطلاعاتى و انجام محاسبات لازم مورد استفاده قرار مى‌گيرد. اطلاعاتى که از طريق پايانه‌هاى پيوسته وارد کامپيوتر مى‌شود مى‌تواند به‌دو صورت پردازش شود:


- عمليات ويرايش مقدماتى در مرحله ورود بر روى اطلاعات انجام گيرد و سپس براى پردازش در زمان معين در يک فايل موقت يا دائم نگهدارى شود.


- هر يک از اطلاعات ورودى بلادرنگ ويرايش و پس از رفع اشکالات احتمالي، پردازش شود و در همان زمان، فايل اصلى يا بانک اطلاعاتى به هنگام رسانده شود.


علاوه بر طبقه‌بندى کلى فوق، طبقه‌بندى‌هاى ديگرى نيز از روش‌هاى پردازش اطلاعات معمول است. از بين طبقه‌بندى‌هاى موجود، دو روش طبقه‌بندى ديگر و گروه‌بندى‌هاى هر کدام ذکر مى‌شود: