اطلاعات و گزارش‌هاى خروجى مى‌تواند به‌ شکل‌هاى زير باشد:


- فايل اصلى به هنگام رسيده.


- يک فايل موقت براى استفاده با پردازش‌هاى بعدى.


- فايل‌هاى اطلاعات جديد.


- گزارش‌ها و نمودارهاى چاپى.


- نمايش اطلاعات روى سفحه‌هاى تلويزيونى پايانه‌ها.


فايل‌ها اطلاعات خروجى مى‌تواند به‌صورت يک دسته کارت منگنه شده، اسناد نيمه تکميل شده چاپى (around documents ـ Turn)، فايل‌هاى نواري، ديسکى يا ميکروفيلم و ميکروفيش باشد. در مراکز خدمات کامپيوترى بزرگ، (که کامپيوتر به‌صورت چند پردازشي، چندين برنامه را همزمان اجراء مى‌کند) گزارش‌هاى خروجى چاپى مستقيماً براى چاپ نمى‌رود بلکه در يک انبار واسط (Spool) ذخيره مى‌شود و توسط سيستم عامل، و به‌ترتيب نوبت به دستگاه چاپ فرستاده مى‌شود.