در اين مرحله، اطلاعات آماده شده در مرحله تبديل اطلاعات، توسط دستگاه‌هاى ورودى کامپيوتر، خوانده شده و براى پردازش وارد حافظه مى‌شود. اين مرحله، ويژه روش پردازش دسته‌اى اطلاعات است. به‌طور معمول اطلاعات ورودى بعد از ورود به کامپيوتر بلافاصله ويرايش مى‌شود، اما نظر به اهميت ويرايش اطلاعات ورودي، براى آن مرحله ديگرى در نظر گرفته مى‌شود. اطلاعات ممکن است قبلاً کنترل شده باشد به گونه‌اى که در مرحله خوانده شدن احتياجى به ويرايش نداشته باشد. براى مثال، در مواردى‌که حجم اطلاعات کم است متصدى کنترل مى‌تواند با خواندن اطلاعات ماشى شده روى کارت از صحت اطلاعات مطمئن شود و سپس آن‌را براى پردازش ارسال دارد. در اينگونه موراد نيز با کنترل جمع‌ها يا تعداد و غيره بايد به‌ترتيبى اطمينان حاصل شود که همان اطلاعات کنترل شده قبلى وارد کامپيوتر شده و در فاصله کنترل تا پايان پردازش کامپيوتري، تغييراتى در آن داده نشده است.