عمليات عمده‌اى که به‌طور معمول در مرحله پردازش اطلاعات انجام مى‌شود شامل مرتب کردن، انجام محاسبات و به هنگام رساندن اطلاعات فايل‌ها است.


مرتب کردن اطلاعات ممکن است قبل از انجام محاسبات و به هنگام‌رسانى يا بعد از آن (قبل از تهيه اطلاعات و گزارش‌هاى خروجي) انجام گيرد. مرتب کردن شامل عمليات ترتيب (Sort)، ادغام (Merge) و تفکيک (Select) اطلاعات است.


محاسبات يا پردازش اطلاعات جارى ورودى معمولاً با استفاده از جداول و اطلاعات فايل‌هاى اصلى يا کنترل انجام مى‌شود. براى مثال، مبلغ حقوق خالص با استفاده از اطلاعات مربوط به ساعات کارکرد ماهانه کارکنان، ميزان حقوق موجود در فايل اصلى و جداول ماليات و بيمه و غيره موجود رد برنامه يا فايل کنترل به‌دست مى‌آيد.


به هنگام رساندن فايل‌ها شامل افزايش، کاهش يا تغيير اطلاعات فايل‌ها اصلى (بر اساس اطلاعات ورودي) است. اطلاعات ورودى هم براى انجام محاسبات و هم براى به‌ هنگام‌رسانى اطلاعات فايل‌هاى اصلى مورد استفاده قرار مى‌گيرد. به‌طور مثال، اطلاعات ساعات کارکرد ماهانه کارکنان نه تنها براى محاسبه حقوق بلکه براى به‌روز درآوردن مبلغ مشمول ماليات از اول سال تاکنون فايل اصلى نيز مورد استفاده دارد.