در اين مرحله که گاه کنترل اعتبار اطلاعات ورودى (Input validation) نيز ناميده مى‌شود معتبر بودن اطلاعات ورودي، کنترل مى‌گردد. ويرايش اطلاعات از مرحله ثبت اوليه آغاز و تا پايان مرحله پردازش ادامه مى‌يابد و به اين جهت شرح روش‌هاى مختلف ويرايش در مبحث بعدى که درباره کنترل‌هاى کاربردى سيستم‌هاى کاربردى است، خواهد آمد. برخى از روش‌هاى عمده ويرايش عبارت است از:


- استفاده از جمع‌هاى کنترل.


- استفاده از رقم کنترل براى کنترل صحت شماره رمزها.


- استفاده از جداول شماره رمزهاى قابل قبول.


- استفاده از اطلاعات فايل اصلى براى کنترل اعتبار برخى از شماره‌ها و ساير اطلاعات.


- کنترل حدود (Limit check) و منطقى بودن ارقام.


- کنترل تکميل بودن اطلاعات ورودى (خالى نبودن فيلدهاى اطلاعات).


- کنترل نوع اطلاعات موجود در هر فيلد.


- بازتاب اطلاعات.


در برخى از موارد، جمع‌هاى کنترل از پيش محاسبه شده با جمع‌هاى متناظر محاسبه شده در مرحله ورود اطلاعات، تطبيق مى‌شود. براى کنترل اطلاعات ورودى و کنترل‌هاى مراحل بعدى ممکن است در اين مرحله جمع‌هاى جديدى نيز محاسبه شود. براى مثال، جمع‌هاى کنترل هر دسته از اطلاعات محاسبه و يا جمع‌هاى بزرگ کنترل دسته (توسط کامپيوتر يا دستي) تطبيق مى‌گردد و در عين حال جمع کنترل براى تمام دسته‌هاى اطلاعات وارد شده محاسبه مى‌شود تا در مراحل بعدى براى کنترل پردازش مورد استفاده قرار گيرد.


برخى از دستگاه‌هاى تبديل اطلاعات مانند ماشين‌هاى منگنه‌زنى جديد يا سيستم‌هاى ثبت روى ديسک مى‌توانند صحت رقم کنترل شماره‌ حساب‌ها و غيره را در مرحله منگنه‌زنى کنترل نمايند. در هر حالت، بهتر است که رقم کنترل در مراحل ورود و پردازش اطلاعات نيز کنترل شود.


کنترل حدود، نوع و تکميل بودن اطلاعات ورودى معمولاً در مرحله ورود انجام مى‌گيرد. استفاده از فايل اصلى براى کنترل اطلاعات ورودى به نوع سازمان اطلاعات در فايل اصلى بستگى دارد و از لحاظ کامپيوتر وقت‌گير است. چون اطلاعات ورودى معمولاً به‌ترتيب فايل اصلى مرتب نيست، استفاده از فايل اصلى براى کنترل اطلاعات ورودى در صورتى امکان‌پذير است که اطلاعات فايل اصلى به‌طور مستقيم (Direct access) يا دلخواه (Random access) قابل دسترسى باشد.


روش معمول در مورد اطلاعات مشکوک به اشتباه، اين است که رکوردهاى اين اطلاعات (با يا بدون علامت‌گذارى فيلد يا رکورد) تفکيک و ليستى جداگانه براى انجام تصحيحات لازم تهيه شود يا آنکه در ليست کلى اطلاعات ورودي، علامت يا پيام مناسبى در کنار آن چاپ شود.


در روش پردازش پيوسته اطلاعات مى‌توان همزمان با وارد کردن اطلاعات ويرايش‌هاى لازم را انجام داد و با ارسال پيام مناسب براى متصدى پايانه، امکان اصلاح اطلاعات ورودى را فراهم نمود. اگر روش پردازش، پيوسته و بلادرنگ باشد، اطلاعات ورودى پس از ويرايش براى به هنگام کردن فايل اصلى مورد استفاده قرار مى‌گيرد.