تبديل يا آماده کردن اطلاعات براى ورود به کامپيوتر، از مراحل کار ويژه روش پردازش دسته‌اى اطلاعات است. عملياتى که در اين مرحله انجام مى‌شود به نوع ثبت اوليه اطلاعات بستگى دارد. براى مثال، اگر اطلاعات به‌صورت قابل خواندن توسط دستگاه‌هاى خواندن علائم مغناطيسى ثبت شده باشد عمل تبديل اطلاعات شامل تغذيه اسناد به دستگاه‌هاى مزبور خواهد بود. اما اگر اطلاعات روى فرم‌هاى معمولى نوشته شده باشد، تبديل اطلاعات مستلزم منگنه اطلاعات است. مرحله تبديل اطلاعات به‌طور معمول شامل عمليات زير است:


- بررسى اطلاعات ثبت شده و انجام اصلاحات در صورت کشف اشتباهات مشهود.


- دسته‌بندى اطلاعات ورودى و محاسبه جمع‌هاى کنترل براى هر دسته.


- ارسال اطلاعات به مرکز خدمات کامپيوترى يا مرکز تبديل اطلاعات.


- منگنه و مميزى يا بازبينى (Verification) اطلاعات براى کنترل صحت عمل منگنه.


- تبديل اطلاعات از يک فرم به فرم ديگر.


بررسى اطلاعات ثبت شده به‌‌منظور حصول اطمينان از ثبت صحيح و کامل اطلاعات و خوانا بودن اطلاعات مکتوب انجام مى‌شود. علاوه بر آن، افزودن شماره رمزها و تکميل اطلاعات نيز مى‌تواند در اين مرحله انجام گيرد. سپس فرم‌هاى مزبور دسته‌بندى شده و جمع‌هاى کنترل (مانند جمع تعداد رکوردهاي، مبالغ، تعداد و غيره) محاسبه و در برگ کنترل دسته (Batch control sheet) نوشته مى‌شود. برگ کنترل دسته، به دسته‌هاى اطلاعات پيوست و براى تبديل ارسال مى‌شود.


تبديل اطلاعات به فرم قابل درک براى دستگاه‌هاى ورودى کامپيوتر با استفاده از يک يا جند روش از روش‌هاى زير صورت مى‌گيرد:


- منگنه اطلاعات روى کارت‌هاى مقوائى.


- ثبت اطلاعات روى نوار، ديسک يا ديسکت مغناطيسى.


- ماشين کردن اطلاعات براى خوانده شدن توسط دستگاه‌هاى خواندن نورى.


- نوشتن اطلاعات با جوهر مغناطيسى يا روش‌هاى ديگر، براى خوانده شدن توسط دستگاه‌هاى ويژه.


- وارد کردن اطلاعات از طريق پايانه براى ثبت روى نوار يا ديسک مغناطيسى.


هر يک از روش‌هاى مذکور بايد با بازبينى يا وارسى مجدد اطلاعات به‌منظور حصول اطمينان از صحت عمل تبديل، توأم باشد. در برخى از موارد، دستگاه‌هاى تبديل مى‌تواند قسمتى از ويرايش را انجام دهد. براى مثال، دستگاه‌هاى منگنه جديد مى‌تواند صحت رقم کنترل شماره رمزها (کدها) را کنترل کند. برخى از دستگا‌ه‌ها مى‌تواند جمع کنترل از ستون‌هاى مشخصى را نيز محاسبه کند. انواع مختلف پايانه‌ها، برحسب امکانات موجود و پيوسته و ناپيوسته بودن، قادر به انجام کنترل‌ها و ويرايش‌هاى بيشتر مى‌باشند. تبديل فرم اطلاعات از يک فرم قابل درک براى کامپيوتر به فرمى ديگر، گاه براى افزايش سرعت خوانده شدن اطلاعات و گاه به ويژگى‌هاى دستگاه تبديل مربوط مى‌شود. براى نمونه، ممکن است اطلاعات ثبت شده روى کارت‌هاى مقوائى در دستگاه کارت‌خوان خوانده شده و به نوار مغناطيسى منتقل شود تا سرعت خواندن اطلاعات در کامپيوتر افزايش يابد. در سيستم‌هاى کليد به ديسک (disk systems ـ to ـ Key)، اطلاعات ورودى کارهاى مختلف از تمام صفحه کليدهاى متصل به سيستم، روى ديسک مرکزى ثبت مى‌شود. در پايان مرحله تبديل، اطلاعات مربوط به هر کار خاص بايد از مجموع اطلاعات روى ديسک مزبور استخراج و روى نوار مستقلى منتقل شود.