پس از مشخص کردن سيستم‌هاى کاربردى مهم مالي، حسابرس بايد ميزان استفاده از کامپيوتر را در هر يک از سيستم‌هاى مزبور مشخص کند. بدين منظور حسابرس بايد شناخت کافى درباره ميزان پردازش اطلاعات در هر يک از مراحل مسير گردش اطلاعات داشته باشد. آگاهى از ميزان پردازش اطلاعات با انجام بررسى‌هاى زير به‌دست مى‌آيد:


- ميزان پردازش اطلاعات در مرکز خدمات کامپيوترى توسط کارکنان و برنامه‌هاى کامپيوترى.


- تفکيک ميزان پردازش اطلاعات فعاليت‌ها در مرکز خدمات کامپيوترى و ساير واحدها.


مطالعه هر يک از سيستم‌هاى کاربردى مى‌تواند شامل موارد زير باشد:


- نوع و ميزان مستندات موجود براى بررسى.


- روش‌هاى ثبت و تبديل اطلاعات فعاليت‌ها.


- روش‌هاى آماده‌سازى اطلاعات براى ورود به کامپيوتر شامل ارسال اطلاعات از طريق پايانه‌ها.


- فايل‌هاى مورد استفاده و فايل‌هائى که در جريان پردازش ايجاد مى‌شوند.


- اطلاعات و گزارش‌هاى خروجى.


- ضوابط اصلاح اشتباهات.


- عمليات دستى که توسط دريافت کنندگان گزارش‌هاى خروجى انجام مى‌شود.


با شناخت ميزان استفاده از کامپيوتر براى پردازش اطلاعات مالي، اهميت نقش کامپيوتر در پردازش اطلاعات موردنظر حسابرس تعيين مى‌شود و با توجه به آن نوع و ميزان رسيدگى حسابرس مشخص مى‌گردد.