هدف بررسى روش گردش و پردازش اطلاعات در سيستم‌هاى مالى و حسابدارى اعم از دستى و کامپيوتري، تعيين دامنه رسيدگى به کنترل‌هاى عمومى و کنترل‌هاى کاربردى سيستم‌هاى کامپيوترى است. شناخت کلى مرکز خدمات کامپيوترى و سيستم‌هاى کاربردى مورد استفاده براى تعيين دامنه رسيدگى ضرورى است. اطلاعات موردنياز حسابرس، در مورد صاحبکار جديد از طريق مطالعه سازمان و شرح وظايف کارکنان، و در مورد صاحبکاران قبلى از طريق بررسى تغييرات در سازمان و وظايف به‌دست مى‌آيد. حسابرس با مشخص کردن انواع مهم فعاليت‌هاى (Transactions) مالى و پيگيرى گردش اطلاعات مربوط به هر يک در مرکز خدمات کامپيوترى و ساير واحدها مى‌تواند درباره کاربردهاى مهم کامپيوترى شناخت کلى لازم را به‌دست آورد.


براى کسب اطلاعات روش‌هاى زير مى‌تواند مورد استفاده قرار گيرد:


ـ گفتگو با کارکنان.


ـ بررسى مدارک موجود مانند نمودار سازماني، شرح وظايف کارکنان، مستندات سيستم‌ها و ضوابط يا آئين‌نامه‌هاى اجرائى.


ـ مشاهده نحوه انجام وظايف کارکنان و واحدها.


ـ پيگيرى گردش چند نمونه از اطلاعات فعاليت‌ها در چرخه (Cycle) کامل پردازش اطلاعات مزبور با استفاده از نمونه‌گرهاى موجود و مصاحبه با متصديان امور.


شناخت کلى به‌دست آمده مى‌تواند مشخص کند که کدام سيستم کاربردى نياز به رسيدگى بيشترى دارد.