شناخت روش گردش و پردازش اطلاعات در مجموعه سيستم حسابدارى و تعيين ميزان استفاده از کامپيوتر براى پردازش فعاليت‌هاى مالي، اطلاعات اوليه و زيربنائى را در مورد ساختار کنترل‌هاى حسابدارى به‌دست مى‌دهد. اطلاعات مزبور بايد با بررسى مقدماتى کنترل‌هاى عمومى و کنترل‌هاى کاربردى تکميل گردد.


بررسى کنترل‌هاى عمومي، شناختى کلى از مرکز خدمات کامپيوترى و طرز تشکيل سه واحد اصلى آن يعني، طراحى و توسعه سيستم‌ها، عمليات و کنترل اطلاعات ورودى و خروجى و بايگانى اطلاعات و برنامه‌ها را به‌دست مى‌دهد. هر يک از سيستم‌هاى کاربردى مالى مهم نيز، براى شناخت کنترل‌هاى کاربردى آن، بررسى مى‌شود. بررسى کنترل‌هاى کاربردى مى‌تواند به ترتيب طبيعى گردش عمليات، يعنى به‌‌ترتيب زير انجام گيرد:


۱. کنترل‌هاى ثبت و آماده‌سازى اطلاعات براى اطمينان از ثبت و تائيد تمامى اطلاعات مجاز (Authorized data).


۲. کنترل‌هاى ورود و تائيد اعتبار اطلاعات براى اطمينان از ورود تمامى اطلاعات معتبر.


۳. کنترل‌هاى پردازش اطلاعات براى اطمينان از پردازش کامل اطلاعات طبق روش‌هاى مصوب مديريت.


۴. کنترل‌هاى اطلاعات و گزارش‌هاى خروجى براى اطمينان از دقيق و کامل بودن و توزيع صحيح.


۵. روش‌هاى اصلاح اشتباهات براى هر يک از مراحل مذکور در بالا.


۶. زنجيره عطف حسابرسى.