مرحله مقدماتى بررسى سيستم‌هاى کامپيوترى صاحبکار يک شناخت کلى به حسابرس مى‌دهد به‌طورى که بتواند برنامه رسيدگى‌هاى خود را تنظيم نمايد.