روش‌هاى رسيدگى مورد استفاده در مرحله مقدماتى عبارت است از مصاحبه، مشاهده و مطالعه مستندات و گردش کار سيستم:


در مرحله تکميل بررسى نيز از همان روش‌ها استفاده مى‌شود با اين تفاوت که در اين مرحله اطلاعات بيشترى در مورد هر يک از کنترل‌ها و چگونگى عمل آن کسب و در کاربرگ‌هاى حسابرسى درج مى‌شود.


به‌منظور مشخص کردن تفاوت‌هائى که در نوع پرسش‌نامه‌هاى مرحله مقدماتى با مرحله تکميل بررسى وجود دارد. در زير نمونه پرسش‌نامه‌هائى که در مورد نگهداشت برنامه‌هاى سيستم کاربردى مى‌توان مطرح کرد آمده است:

نمونه پرسش‌هاى مرحله مقدماتى بررسى

ـ آيا ضوابط مشخصى براى کنترل نگهداشت برنامه‌ها سيستم‌هاى کاربردى وجود دارد؟


ـ در صورت مثبت بودن پاسخ مزبور ساختار اصلى کنترل‌ها و گردش کار مربوطه را شرح دهيد.

نمونه پرسش‌هاى مرحله تکميل بررسى

ـ ضوابط نگهداشت برنامه‌هاى سيستم‌هاى کاربردى را شرح دهيد.


ـ ضوابط و فرم‌هاى مربوط به هر يک از عمليات زير را تشريح کنيد:


ـ تقاضاى نگهداشت و تغيير در برنامه‌هاى سيستم کاربردي،


ـ تصويب کار مورد تقاضا،


ـ ثبت تغييرات و آزمايش برنامه‌هاى تغييريافته،


ـ بررسى و تائيد انجام، آزمايش و مستندسازى تغييرات مورد تقاضا توسط مسئول مربوطه در مرکز خدمات کامپيوترى و متقاضى.


ـ ضمانت اجرائى که براى موارد زير وجود دارد را شرح دهيد:


ـ جصول اطمينان از جايگزين شدن برنامه اجرائى قبلى توسط برنامه تغييريافته جديد.


ـ حصول اطمينان از انجام تغييرات ضرورى رد مستندات سيستم به موازات انجام تغييرات در برنامه‌هاى سيستم.


تفاوت‌هاى مراحل مقدماتى و تکميل بررسى مزبور شامل موارد اختلاف بين روش‌هاى بررسى در اولين دوره رسيدگى و روش‌هاى مورد استفاده‌ در دوره‌هاى بعدى نيست. هدف‌هاى بررسى در اولين دوره رسيدگى و دوره‌هاى بعدى متفاوت بوده و به‌طور خلاصه به‌شرح زير است:

اولين دوره

هدف‌هاى اولين بررسى عبارت است از شناخت سيستم‌هاى مالى در بخش مرکز خدمات کامپيوترى و ساير قسمت‌ها در ارتباط با گردش فعاليت‌ها، ميزان استفاده از کامپيوتر در کاربردهاى مالى و ساختار اصلى کنترل‌هاى حسابدارى کامپيوترى و کنترل‌هاى استفاده کننده.

دوره‌هاى بعدى

شناخت تغييرات انجام شده در سيستم‌هاى مالى طى دوره مورد رسيدگى.