منابع کسب اطلاعات در مرحله مقدماتى عبارت است از:


ـ کارکنان صاحبکار


ـ نمودارهاى سازمانى


ـ شرح وظايف کارکنان


ـ مستندات سيستم‌هاى کاربردى کامپيوترى


ـ اسناد و مدارک اوليه (Source)


ـ شرح جريان کار و پرونده‌هاى اطلاعات


ـ ضوابط اصلاح اشتباهات


ـ گزارش‌هاى خروجى


منابع کسب اطلاعات در مرحله تکميل بررسى همان منابع مرحله مقدماتى است با اين تفاوت که مشروح اطلاعات مزبور با دقت بيشترى بررسى مى‌شود. براى نمونه شرح تفصيلى سيستم کاربردى و ضوابط عملياتى موردنظر مورد مطالعه و بررسى قرار مى‌گيرد و با تعداد بيشترى از کارکنان در واحدهاى موردنظر مصاحبه‌هاى طولانى‌تر و عمقى‌ترى انجام، و نمودارهاى سازمانى تفصيلى واحدهاى مورد بررسى مطالعه مى‌شود.