تفاوت اصلى بين مرحله مقدماتى بررسى و مرحله تکميل بررسى در اين است که مرحله مقدماتى بررسى بايد در هر کار حسابرسى انجام شود در صورتى‌که تکميل بررسى به نتيجه بررسى مقدماتى و نظر حسابرس بستگى دارد. در عمل، تفکيک بين مرحله مقدماتى بررسى و مرحله تکميل بررسى مشکل است. به‌نظر مى‌رسد که بهتر است اطلاعات کلى براى مرحله مقدماتى و اطلاعات مشروح براى مرحله تکميل بررسي، هم‌زمان کسب شود. به‌طور نمونه، استفاده از يک پرسش‌نامه براى هر دو مرحله بررسي، از استفاده از پرسش‌نامه‌هاى جداگانه براى هر يک از مراحل بررسى مناسب‌تر به‌نظر مى‌رسد. در عمل، اطلاعات کلى موردنياز مرحله مقدماتى بررسى براى يک‌بار و در اولين دوره حسابرسى گردآورى مى‌شود و در دوره‌هاى بعدى تنها تغييرات اساسى آن مورد توجه قرار مى‌گيرد.