حسابرس در مرحله تکميل بررسي، اطلاعات دقيق و مشروحى درباره کنترل‌هاى عمومى و کاربردى موردنظر به‌دست مى‌آورد. کاربرگ‌هاى حسابرسى در اين مرحله به مراتب بيشتر از مدارک و مستندات مرحله مقدماتى بررسى است. پرسش‌نامه‌ها، مصاحبه‌ها، يادداشت‌ها و نمودارها تفصيلى است. در اين مرحله، تمام مراحل عملياتى ملاحظه و تمامى مستندات و روش‌هاى اجراء کنترل‌هاى عمومى و کاربردى بررسى مى‌شود. تکميل بررسى کنترل‌هاى عمومى شامل بررسى گروه‌هاى کنترل زير است:


۱. کنترل‌هاى سازمان و وظايف.


۲. کنترل‌هاى ايجاد، توسعه و نگهداشت و مستندسازى سيستم‌هاى کاربردى.


۳. کنترل‌هاى سخت‌افزار و نرم‌افزار کامپيوترى.


۴. کنترل‌هاى دسترسى به کامپيوتر و فايل‌ها و برنامه‌هاى کامپيوترى.


۵. کنترل‌هاى اطلاعات و روش‌هاى اجرائى.


تکميل بررسى کنترل‌هاى کاربردى شامل بررسى عمقى هر يک از گروه‌هاى کنترل زير در مورد هر يک از سيستم‌هاى کاربردى مالى مهم و موردنظر حسابرس مى‌باشد:


۱. کنترل‌هاى اطلاعات ورودى.


۲. کنترل‌هاى مرحله پردازش اطلاعات.


۳. کنترل‌هاى اطلاعات و گزارش‌هاى خروجى.


براى هر يک از سيستم‌هاى کاربردى که حسابرس قصد تکميل بررسى کنترل‌هاى کاربردى آن را دارد روش‌هاى کنترل، پردازش و زنجيره عطف‌هاى موجود، در کاربرگ‌هاى حسابرسى سيستم مزبور ثبت مى‌شود. در مرحله تکميل بررسي، حسابرس کنترل‌هائى را مورد بررسى قرار مى‌دهد که قصد دارد بر آن اتکاء کند.


پس از انجام مطالعات تکميل در مورد کنترل‌هاى عمومى و کاربردى موردنظر و ارزيابى کنترل‌ها حسابرس مى‌تواند درباره اتکاء به کنترل‌هاى داخلى سيستم‌هاى کامپيوترى مورد بررسى مجدداً تصميم‌گيرى کند. اگر حسابرس کنترل‌هاى موجود را کافى تشخيص دهد و قصد داشته باشد که بر آن اتکاء کند عمليات خود را با انجام آزمون‌هاى رعايت ادامه مى‌دهد. حسابرس مى‌تواند بنا بر اتکاء بر تمام يا قسمتى از کنترل‌هاى موجود بگذارد. آزمون رعايت براى آن قسمت از کنترل‌ها انجام مى‌شود که قرار است بر آن اتکاء شود و اگر حسابرس قصد اتکاء بر هيچ‌يک از کنترل‌هاى عمومى يا کاربردى را نداشته باشد آزمون رعايت لزومى نخواهد داشت.