مطالعه و ارزيابى کنترل‌هاى حسابدارى در سيستم‌هاى کامپيوترى از جنبه نوع عمليات به‌مراحل مختلف تقسيم مى‌شود. مراحل مزبور که در عمل به‌طور کامل قابل تفکيک نبوده و تا حدودى در يکديگر تداخل مى‌کنند عبارتند از:


- مرحله مقدماتى بررسى:

اين مرحله شامل بررسى کلى سيستم‌هاى مالى و حسابدارى اعم از کامپيوترى و غيرکامپيوترى و آشنائى کلى با کنترل‌هاى عمومى و کنترل‌هاى کاربردى سيستم‌هاى کامپيوترى و ارزيابى مقدماتى آن است.


- مرحله تکميل بررسى:

اين مرحله شامل بررسى جامع کنترل‌هاى عمومى و کاربردى و تعيين آن دسته از کنترل‌هاى اساسى است که حسابرس قصد اتکاء بر آن را دارد.


- آزمون‌هاى رعايت:

اين آزمون‌ها به‌منظور حصول اطمينان از اجراء دقيق و کامل کنترل‌هاى اساسى موردنظر در طول دوره مورد رسيدگي، انجام مى‌شود.


- ارزيابى کنترل‌ها:

در اين مرحله حسابرس نتايج بررسى‌ها و آزمون‌هاى رعايت را به‌منظور تعيين نوع، حدود و ميزان آزمون‌هاى محتوا ارزيابى مى‌کند.


مراحل مزبور در نمودار زير روش مطالعه و ارزيابى کنترل‌هاى حسابدارى نشان داده شده است.


روش مطالعه و ارزيابى کنترل‌هاى حسابدارى
روش مطالعه و ارزيابى کنترل‌هاى حسابدارى