استفاده از سيستم مديريت اطلاعات و طرز انجام وظيفه متصديان بانک‌هاى مزبور در يک واحد تجارى بر مطالعه و ارزيابى حسابرس از کنترل‌هاى داخلى و انجام آزمون‌هاى محتوا تأثير دارد. جنبه‌هاى حسابرسى هر يک از کنترل‌هاى اساسى حسابدارى در رابطه با سيستم‌هاى مديريت اطلاعات در جدول زير ذکر شده است.

جدول جنبه‌هاى حسابرسى کنترل‌هاى حسابدارى در بانک‌هاى اطلاعاتى

کنترل حسابدارى جنبه حسابرسى
تفکيک وظايف متصدى بانک اطلاعاتى - تفکيک وظايف ناسازگار از دايره مديريت بانک اطلاعاتى.
- تفکيک وظايف در داخل دايره مديريت بانک اطلاعاتى (تا حد امکان).
کنترل اطلاعات توسط استفاده کننده - تعويض مسئوليت اطلاعات و تغييرات به استفاده کننده.
- بررسى ادوارى اطلاعات و تطبيق آن با با کميت‌هاى واقعى يا اطلاعات صحيح توسط استفاده کننده.
- ويرايش و کنترل اعتبار اطلاعات با استفاده از روش‌هاى استاندارد.
کنترل اعتبار اطلاعات - ويرايش و کنترل اعتبار اطلاعات با استفاده از روش‌هاى استاندارد.
کنترل روش‌هاى اصلاح اشتباهات - اصلاح اشتباهات طبق استانداردهاى مشخص و از قبل تدوين شده.
کنترل دسترسى به اطلاعات - اعمال روش‌هاى مصوب براى محدود کردن دسترسى به برنامه‌هاى مجاز به استفاده از بانک اطلاعاتي، به کارکنان مجاز.


حسابرس با مديريت ممکن است به‌دليل تراکم اطلاعات در بانک اطلاعاتي، بررسى کفايت و اجراءِ ضوابط پشتيبانى و بازيابى اطلاعات در سيستم‌هاى مديريت اطلاعات را نيز در دامنه کار حسابرسى منظور کند. استفاده از سيستم‌هاى مديريت بانک‌هاى اطلاعاتى در مرکز خدمات کامپيوترى بر امکان دسترسى حسابرس به اطلاعات و انجام آزمون‌هاى حسابرسى نيز تأثير دارد.