برنامه‌هاى خدماتى برنامه‌هائى است که پردازش‌هاى مشخصى را روى فايل‌هاى کامپيوترى انجام مى‌دهد. اين برنامه‌ها بيشتر توسط سازندگان کامپيوتر ارائه يا توصيه مى‌شود. هر برنامه‌اى که موارد استفاده از آن محدود به سيستم کاربردى خاصى نباشد به‌طور معمول يک برنامه خدماتى عمومى است. پردازش‌هاى اين برنامه‌ها از نوع وظايف عمومى در مرکز کامپيوتر و شامل عمليات زير است:


- تهيه نسخه رونوشت از يک فايل.


- تهيه نسخه از يک فايل روى واسطه ديگر، مانند تهيه نسخه پشتيبان نوارى از اطلاعات ديسک يا بردن اطلاعات کارت روى نوار.


- چاپ تمام يا قسمتى از اطلاعات موجود روى فايل يا حافظه اصلى کامپيوتر.


- مرتب کردن اطلاعات (رکوردهاي) يک فايل به ترتيب موردنظر.


- ادغام اطلاعات مشابه دو فايل مختلف در يکديگر يا تفکيک رکوردهاى مشخص و ايجاد يک فايل جديد.


- حذف يک فايل موجود يا ايجاد يک فايل جديد بدون اطلاعات يا با اطلاعات روى آن.


- ايجاد اطلاعات آزمايشى براى تست برنامه‌ها بر حسب شرايط تعيين شده.


- جمع‌آورى و ثبت اطلاعات آمارى در مودر استفاده از کامپيوتر و دستگاه‌هاى جانبى و تنظيم و ارائه گزارش‌هاى کارکرد.


- بهينه‌سازى الگوريتم برنامه‌ها توسط برنامه‌هاى بهينه‌ساز (Optimizer) با ايجاد مدل‌هاى مختلف توسط برنامه‌هاى مدل‌ساز (Simulator).


- تهيه نمودار گردش کار برنامه و ساير مستندات لازم براى مستندسازى برنامه‌ها، مانند ليست عطف متقابل و فرم رکوردها.


فهرست مزبور نشان مى‌دهد که پردازش‌هاى اين برنامه‌ها مى‌تواند در اجراءِ کنترل‌هاى داخلى در مرکز خدمات کامپيوترى و مطالعه و ارزيابى کنترل‌ها توسط حسابرس مفيد باشد مانند تهيه نسخه‌هاى اضافى از فايل‌ها براى بايگانى پشتيباني، انجام آزمون‌هاى حسابرسى و رسيدگى به محتواى فايل‌ها، اگرچه برنامه‌هاى خدمات عمومى ابزار مفيدى است اما استفاده بدون کنترل آن مى‌تواند مخاطراتى ايجاد کند. برنامه‌هاى مزبور مى‌تواند وسيله‌اى براى انجام تغييرات غيرمجاز در برنامه‌ها و فايل‌ها باشد بدون اينکه تغييرات مزبور در جائى ثبت شود. براى مثال، مى‌توان اطلاعات يا رکوردهاى يک فايل را اضافه يا حذف نمود بدون اينکه اطلاعات مزبور مراحل عادى ورود و ويرايش و به هنگام‌رسانى را طى کند. با استفاده از برخى از اين برنامه‌ها را بى‌اثر کرد. برخى از اين برنامه‌ها حتى امکان انجام تغير در اطلاعات و برنامه‌ها را در زمان اجراء در حافظه کامپيوتر براى کارکنان متخصص فراهم مى‌آورد. يک نمونه از اين برنامه‌ها سوپرزاپ (Simulator) است که امکان هرگونه تغيير در اطلاعات و برنامه‌ها (شامل کنترل‌هاى برنامه‌اي) را براى مجرى برنامه به وجود مى‌آورد. اگر اينگونه برنامه‌ها در مرکز کامپيوترى وجود داشته باشد و نظارت دقيقى بر استفاده از آن نشود. احتمال هرگونه تغيير غيرمجاز در برنامه‌ها و اطلاعات وجود دارد. به‌طور کلي، مخاطرات احتمالى استفاده از هر يک از برنامه‌هاى عمومى موجود در مرکز خدمات کامپيوترى مى‌بايد مورد توجه قرار گيرد. برنامه‌هائى که مى‌تواند براى بى‌اثر کردن کنترل‌ها يا ايجاد تغييرات غيرمجاز مورد استفاده قرار گيرد بايد تحت کنترل باشد و استفاده از آنها به شرايط ويژه و توسط کاکرکنان مسئول محدود شده باشد. هر مورد کاربرد برنامه‌هائى از قبيل سوپرزاپ بايد با ذکر تاريخ، مورد استفاده، مقام تصويب کننده و ساير اطلاعات لازم در محلى ويژه ثبت شود. نگهدارى و استفاده از برنامه‌هاى خدمات عمومى بايد مشمول ضوابط کلى نگهدارى و استفاده از برنامه‌هاى سيستم‌هاى کاربردى باشد.


حسابرس در مطالعه و ارزيابى کنترل‌هاى داخلى سيستم‌هاى کامپيوترى از دو جنبه به برنامه‌هاى خدمات عمومى توجه مى‌کند:


- بررسى ثبت موارد استفاده از برنامه‌هاى مزبور به منظور ارزيابى کنترل‌هاى مورد اجراء در مرکز خدمات کامپيوتري.


- استفاده احتمالى از برنامه‌هاى موجود به منظور اخذ اطلاعات لازم براى حسابرسى و کمک به انجام رسيدگى.