بخش آمارکرد سيستم عامل مى‌تواند اطلاعات مربوط زمان شروع و خاتمه هر کار و ميزان استفاده از هر يک از دستگاه‌هاى جانبى و واحد پردازش مرکزى را به‌صورت رکوردهاى کامپيوترى ثبت کند. در بيشتر سيستم‌هاى عامل خاتمه عادى يا غيرعادى (ABnormal ENDing = ABEND ـ بروز اشکال) کار و نوع اشکال نيز در اين رکوردها ثبت مى‌شود. با استفاده از سيستم‌هاى آماده مانند تسهيلات مديريت کامپيوتر (System Management Facilities = SMF) و يا تهيه سيستم‌هاى کاربردى ويژه مى‌توان آمار و اطلاعات بسيار دقيق و مفيدى به‌دست آورد. از آمار مزبور مى‌توان گزارش‌هاى بهاء تمام شده، بهاء فروش خدمات براى هر يک از مشتريان، کارکرد و کارآئى هر يک از دستگاه‌ها را تدوين کرد. مطالعه و بررسى آمار مزبور مى‌تواند اطلاعات مفيدى در زمينه اجراءِ کنترل‌هاى داخلى نيز در اختيار مديريت قرار دهد که از آن جمله است:


- اطمينان از استفاده از دستگاه‌ها، برنامه‌ها و اطلاعات توسط استفاده کنندگان مجاز.


- اطمينان از اجراءِ برنامه‌هائى که قبلاً استفاده از آنها تأييد گرديده است.


- اجراءِ برنامه‌ها در زمان‌هاى پيش‌بينى شده و به دفعات تعيين شده در هر دوره.


- مشخص شدن موارد و دفعات استفاده مجاز و کوشش‌هاى بدون نتيجه براى استفاده غيرمجاز از هر يک از پايانه‌ها.


- مشخص شدن ميزان کارآئى دستگاه‌هاى کامپيوترى با بررسى تعداد دفعات بروز اشکال در هر دستگاه.


نظر به اينکه استفاده از قسمت آمار کارکرد سيستم عامل اختيارى است و به‌طور معمول معادل دو تا پنج درصد به سربار (Overhead) سيستم کامپيوترى اضافه مى‌کند، بسيارى از مراکز مراکز خدمات کامپيوترى در ايران (حتى مراکزى که به بيش از يک واحد تحارى خدمات عرضه مى‌کنند) از اين بخش سيستم عامل استفاده نمى‌کنند.