سيستم عامل مهم‌ترين نرم‌افزار عمومى کامپيوتر است. معمولاً هر کامپيوتر مى‌تواند با چند نوع سيستم عامل کار کند. انتخاب صحيح و استفاده از سيستم عامل مناسب و کارآمد، مى‌تواند تأثير مهمى در کارآئى يک کامپيوتر داشته باشد. نظريه اينکه سيستم عامل، تمام پردازش‌هاى کامپيوتر را سرپرستى مى‌کند، مى‌توان از آن به‌صورت ابزارى مفيد براى اجراءِ بسيارى از کنترل‌هاى داخلى موردنظر مديريت و حسابرسى استفاده کرد. همواره اين خطر نيز وجود دارد که با ناديده گرفتن (Circumvent) يا بى‌اثر کردن کنترل‌هاى موجود، سوءاستفاده‌هائى که هيچ‌گونه اثرى از آن باقى نماند صورت پذيرد. بنابراين شناخت کلى ويژگى‌ها و کنترل‌هاى سيستم عامل براى مطالعه و ارزيابى کنترل‌هاى داخلى سيستم‌هاى کامپيوترى توسط حسابرس، ضرورى است.


سيستم عامل مجموعه برنامه‌هاى کامپيوترى است که به‌طور معمول، توسط سازندگان کامپيوتر يا شرکت‌هاى تخصصى نرم‌افزار کامپيوترى تدوين و آماده شده، و در اختيار مشترى قرار داده مى‌شود تا پردازش‌هاى کامپيوتر را سرپرستى و کنترل کند. سيستم عامل، عمليات و کنترل‌‌هاى مختلفى را انجام مى‌دهد.