سيستم مديريت اطلاعات مجموعه‌اى از برنامه‌هاى کامپيوترى است که مى‌تواند اطلاعات مختلف را به روش‌هاى پيچيده و با ارتباط‌هاى منطقى در يک مجموعه به نام پايگاه (Data base) يا بانک اطلاعات سازمان داده و نگهدارى نمايد. در سيستم‌هاى بانک اطلاعاتى سازمان منطقى و روش استفاه از اطلاعات در برنامه‌هاى کامپيوترى سيستم کاربردى از سازمان فيزيکى آن يعنى از روش ثبت اطلاعات روى واسطه‌هاى مغناطيسى تفکيک شده است. در سيستم‌هاى معمولى نگهدارى فايل‌هاى اطلاعاتي، با هر دستورالعمل خواندن اطلاعات يک رکورد کامل فيزيکى خوانده مى‌شود. در سيستم‌هاى مديريت اطلاعات هر برنامه مى‌تواند اطلاعات مشخصى را به فرم و ترتيب معين درخواست کند. سيستم مزبور بدون توجه به وضعيت فيزيکى اطلاعات در بانک اطلاعاتي، اطلاعات درخواست شده را تأمين مى‌کند. در نوشتن اطلاعات روى واسطه‌هاى کامپيوترى نيز مديريت بانک‌هاى اطلاعاتى هر اطلاع را در محل و به ترتيب مشخص ثبت مى‌کند. برخى از سيستم‌هاى مديريت اطلاعات موجود قادر به تفکيک وضعيت فيزيکى از وضعيت منطقى رکوردهاى اطلاعاتى نيست و براى هر کاربرد، يک فايل اطلاعاتى ايجاد مى‌کند و آن‌را بانک اطلاعاتى مى‌نامند. اينگونه سيستم‌ها فقط يک روش خاص ايجاد و سازمان دادن هب فايل‌هاى کامپيوترى است و سيستم مديريت بانک اطلاعاتى به مفهوم واقعى کلمه نمى‌باشد. مديريت بانک‌هاى اطلاعاتى بايد مستقل از برنامه‌هاى کاربردى باشد که آن‌را ايجاد مى‌نمايد، به هنگام مى‌رساند يا از آن استفاده مى‌کند.


بانک اطلاعاتي، مجموعه‌اى از عناصر اطلاعاتى (Data element) است که بر پايه تأمين نياز تمام موارد استفاده از عناصر مزبور سازمان يافته است. اطلاعات هر بانک اطلاعاتى به‌وسيله فهرست‌هاى مختلفى به يکديگر ارتباط دارند و هر فهرستى به تنهائى قابل دسترسى (Retrieve) است. هر اطلاع فقط يک بار به بانک اطلاعاتى داده مى‌شود و در تمام پردازش‌ها از آن استفاده مى‌گردد.