بيمه خسارات احتمالى مرکز خدمات کامپيوترى بايد در برنامه‌هاى حفاظتى منظور شود. اگرچه يک مأمور بيمه ورزيده مى‌تواند قرارداد بيمه مناسبى را تنظيم کند اما بهتر است که حسابرس با انواع بيمه مورد عمل در اينگونه موارد آشنا باشد تا بتواند پوشش بيمه‌اى صاحبکار را ارزيابى کند. بيمه آتش‌سوزى ساختمان، قسمتى از خسارات را جبران مى‌کند ولى کافى نخواهد بود. بيمه اسناد با ارزش و بيمه کامل خسارات شامل مستندات، برنامه‌ها و اطلاعات به‌ويژه براى مراکز مشاع خدمات کامپيوتري، لازم است. مراکز مشاوره و خدمات کامپيوترى ممکن است در قبال اشکالات اجرائى برنامه‌اى نيز مسئول باشند. اين زيان‌ها را نيز مى‌توان با قراردادهاى بيمه مناسب، بيمه کرد. به‌دليل تمرکز وظايف در مراکز خدمات کامپيوترى اخذ تضمين از کارکنان مراکز مزبور مفيد است زيرا هم کارکنان جديد ضمانت مى‌شوند و هم خسارت‌هاى ناشى از اعمال آنان قابل جبران خواهد بود.