حفاظت از تجهيزات به‌منظور حصول اطمينان از پردازش صحيح و مداوم اطلاعات توسط دستگاه‌ها و صحت فايل‌هاى کامپيوترى است.