در اين قسمت، مقصود از ضوابط عملياتي، دستورالعمل‌ها و راهنماهائى است که براى استفاده صحيح از اطلاعات و برنامه‌ها از جنبه حفاظت اطلاعات تدوين مى‌شود (ضوابط عملياتي، به‌طور کلي، در بخش کنترل‌هاى نرم‌افزارهاى عمومى تشريح شد). ضوابط عملياتى بايد جزئى از کل دستورالعمل‌ها و استانداردهاى مرکز خدمات کامپيوترى و شامل روش‌هاى عمومى کنترل مانند لزوم تطبيق برچسب داخلى و خارجى فايل‌هاى مورد استفاده و محدوديت دسترسى به دستگاه‌هاى کامپيوتر و اطلاعات و برنامه‌ها باشد. راهنماى عملياتى هر سيستم کاربردى بايد شامل اطلاعات زير باشد:


- نام و مشخصات فايل‌هاى مورد استفاده هر برنامه.


- وظايف اپراتور در موارد اشکالات و اشتباهات، توقف دستگاه يا پيام‌هاى صادره از سيستم کامپيوترى يا کاربردى.


- روش ثبت نقطه مقابله و شروع مجدد کار از نقطه قطع، در مواقع ضرورى يا اضطرارى.


- روش‌هاى کنترل و توزيع خروجى‌هاى برنامه توسط اپراتور.


- ليست کارت‌هاى کنترل کار، لازم براى سيستم عامل، جهت اجراءِ برنامه.


دستورالعمل‌ها و راهنماهاى مزبور براى ارزيابى کارآئى و آموزش اپراتورهاى جديد نيز بسيار مفيد است. مديريت بايد با الزام کارکنان به اجراءِ دستورالعمل‌ها و راهنماها و اعمال نظارت ويژه، از اجراءِ دستورالعمل‌ها و ارهننماها اطمينان کافى به‌دست آورد.