اطلاعات موجود در مراکز خدمات کامپيوترى شامل فايل‌ها و بانک‌هاى اطلاعاتى مربوط به سيستم‌هاى کاربردي، برنامه‌‌ها، مستندات سيستم‌ها و ضوابط اجرائى يا استانداردهاى عملياتى است. مستندات مربوط به روش‌هاى اجرائى و استانداردهاى عملياتى مرکز خدمات کامپيوترى طبق روش‌هاى عادى اداري، توزيع و نگهدارى مى‌شود. درباره مستندات سيستم‌هاى کاربردي، حفاظت از اطلاعات در مراکز حفاظت کامپيوترى از دو جنبه اهميت دارد: يکى اينکه فقدان يا دستبرد به اطلاعات باعث توقف عمليات يا حداقل اشتباه در صورت‌هاى مالى خواهد شد و ديگر اينکه اطلاعات، دارائى‌هاى باارزشى است که مى‌تواند مورد سوءاستفاده قرار گيرد. براى نمونه، نرم‌افزار سيستم کاربردى مى‌تواند فروخته شود.


از مهم‌ترين کنترل‌هاى حفاظت از انواع اطلاعات موجود در هر مرکز خدمات کامپيوتري، اعم از فايل‌ها و پرونده‌هاى مستندات، ايجاد بايگانى مستقل است ولى روش‌هاى تکميلى ديگرى مانند استفاده از اسم رمز، رمزى کردن اطلاعات، تدوين ضوابط تغيير برنامه‌ها همراه با ضمانت اجراءِ کافي، ضوابط عملياتى براى کنترل استفاده از برنامه‌ها و فايل‌ها و استفاده از نرم‌افزارهاى ويژه بايگانى فايل‌هاى اطلاعات و برنامه‌هاى کامپيوترى نيز مورد استفاده قرار مى‌گيرد.