رسيدگى به سيستم‌هاى کامپيوترى قسمتى از مجموعه عمليات حسابرسى است و اصول ويژه و مستقلى براى آن وجود ندارد. پايه‌اى که در برنامه‌ريزى (Planning) و عمليات حسابرسى بايد در نظر گرفته شود سومين استاندارد اجراء عمليات (Field work) حسابرسى است. طبق استاندارد مزبور در اجراء حسابرسى شواهد و مدارک کافى و قابل اطمينان بايد از طريق بازرسي، مشاهده، پرس‌وجو و اخذ تائيديه کسب گردد، تا مبنائى معقول براى اظهارنظر درباره صورت‌هاى مالى مورد رسيدگى به‌دست آيد.


در مواردى‌که سيستم حسابدارى صاحبکار شامل سيستم‌هاى کاربردى کامپيوترى است، برنامه حسابرسى (Audit Program) بايد هدف‌هاى حسابرسى سيستم‌هاى مزبور را تأمين کند. بدين منظور برنامه حسابرسى بايد ويژگى‌هاى پردازش کامپيوترى را در نظر بگيرد. به‌دليل وجود ويژگى‌هاى مزبور است که حسابرس بايد دانش فنى و حرفه‌اى لازم را داشته باشد تا بتواند مسائل خاص برنامه‌ريزى و زمان‌بندى رسيدگى به سيستم‌هاى کامپيوترى را در برنامه کار خود منظور نمايد. در اين بخش ابتدا روش‌هاى مختلف طبقه‌بندى کنترل‌هاى داخلى تشريح مى‌شود. طبقه‌بندى کنترل‌ها به کنترل‌هاى حسابدارى و ادارى از جنبه مشخص کردن محدوده کار حسابرس کاربرد دارد. در رسيدگى به سيستم‌هاى کامپيوتري، تقسيم‌بندى کنترل‌ها به کنترل‌هاى عمومى و کاربردى براى تقسيم کار به رسيدگى عمومى و رسيدگى به سيستم‌هاى کاربردى مقيد است. در قالب اين مجموعه‌ها حسابرس مى‌تواند کنترل‌ها را به کنترل‌هاى مرحله ايجاد (Davelopment) سيستم‌هاى کاربردي، کنترل‌هاى مرحله اجراء و کنترل‌هاى حفاظت و ايمنى يا به کنترل‌هاى پيش‌گيرانه (Preventive)، يابنده (Detective)، و اصلاحى (Corrective)، تقسيم کند.


دامنه (Scope)، کاربرد روش‌هاى حسابرسى (Audit Procedures) در مراکز خدمات کامپيوترى نيز در اين مبحث تشريح شده است. در اين قسمت، علاوه بر نحوه مشخص کردن محدوده وظايف حسابرس در رابطه با سيستم‌هاى کامپيوتري، کاربرد مفاهيم اساسى (Basic concepts) حسابرسى در مراکز خدمات کامپيوتري، و حق تصميم‌گيرى (Option) حسابرس در منظور کردن رسيدگى به کنترل‌هاى حفاظت و ايمنى در رسيدگى‌هاى حسابرسى بيان شده است. در قسمت‌هاى بعدى اين مبحث کنترل‌هاى عمومى و کاربردى به‌طور خلاصه تعريف و گروه‌‌هاى کنترل‌هاى اساسى هر يک ذکر شده است. مخاطرات حسابرسى (Audit risk) در سطوح مختلف در مراکز خدمات کامپيوترى و اثر آن در برنامه‌ريزى حسابرسى و تأثير ويژگى‌هاى پردازش کامپيوترى در برنامه حسابرسى از مباحث ديگرى است که در اين بخش آمده است، در آخر اين بخش زمان‌بندى حسابرسى سيستم‌هاى کامپيوترى با مبنا قرار دادن تاريخ پايان دوره مالي، به عمليات قبل از پايان دوره، پايان دوره و بعد از پايان دوره مالى تفکيک شده است.