چند شغل فنى که در قسمت‌هاى قبلى درباره آنها توضيح داده نشده است در تشکيلات مراکز خدمات کامپيوترى بزرگ وجود دارد. مشاغل مزبور در تعداد محدودى از مراکز کامپيوترى در ايران وجود دارد. بنابراين شرح وظايف اين کارکنان در شرح وظايف کارکنان مرکز خدمات کامپيوترى نيامده است. در اين قسمت توضيحات مختصرى درباره هر يک از مشاغل مزبور داده مى‌شود:

متصدى حفاظت و ايمنى

متصدى حفاظت و ايمنى مسئول تدوين و اجراءِ روش‌ها و استانداردهاى حفاظت فيزيکى و ايمنى دستگاه‌ها و مرکز خدمات کامپيوترى است. شرايط ايمنى و حفاظت محيط کار را بررى و اقدامات لازم در اين زمينه را به مدير مرکز پيشنهاد مى‌کند. رسيدگى به صدور کارت‌هاى شناسائى ويژه، حفاظت از کليدهاى درب‌ها و پايانه‌هاى کامپيوترى و اعمال ساير روش‌هاى حفاظتى دسترسى به دستگاه‌ها و فايل‌هاى اطلاعات کامپيوترى نيز از وظايف متصدى حفاظت و ايمنى است.

متصدى استانداردها و کنترل کيفيت (Quality control)

مسئول بررسى و تنظيم روش‌ها و استانداردهاى عملياتى درباره طراحى سيستم‌ها، برنامه‌نويسى و تنظيم مستندات سيستم و نظارت بر اجراء آن است. مستندات سيستم‌ها را مطالعه و رعايت استانداردها و ضوابط را کنترل مى‌کند. مسئوليت بررسى و نظارت بر آزمايش سيستم‌ها و اظهارنظر درباره کافى بودن آزمايش‌هاى انجام شده را نيز ممکن است به عهده داشته باشد.

کارشناس شبکه ارتباطى (Data communications specialist)

مسئول طراحي، انتخاب، نصب و مديريت شبکه (Network)هاى ارتباطى است که براى تأمين ارتباط بين کامپيوتر اصلى و پايانه‌هاى کامپيوترى خارج از مرکز کامپيوترى مورد استفاده قرار مى‌گيرد. شبکه ارتباطى به‌طور معمول شامل خطوط مخابراتى واحدهاى کنترل شبکه و مودم‌ها (Modems) است. متصدى شبکه ارتباطي، رابط بين تأمين کنندگان وسايل ارتباطى شبکه، مديريت خدمات کامپيوترى و واحدهاى استفاده کننده است.

متصدى تنظيم برنامه کار

وظيفه تدوين برنامه کار (Schedule) روزانه و نوبت کارى قسمت عمليات را بر عهده دارد. اين برنامه بر اساس اولويت‌هاى مديريت و پيش‌بينى زمان اجراءِ هر يک از سيستم‌هاى کاربردى در مستندات سيستم، و با توجه به نيازهاى کامپيوترى واحد سيستم‌ها تنظيم مى‌شود. متصدى تنظيم برنامه کار معمولاً نظارت بر اجراءِ صحيح برنامه کار روزانه را نيز به عهده دارد.