کيفيت کار در مرکز خدمات کامپيوترى به‌طور مستقيم به کيفيت کارکنان آن مربوط است. ضوابط کارکنان بايد شامل ضوابط استخدام، انجام کار، ترفيعات و انتقالات کارکنان باشد. برخى از توليد کنندگان کامپيوتر و سازمان‌هاى مستقل، آزمايش‌هاى خاصى را براى آزمون و انتخاب مناسب‌ترين کارکنان براى مشاغل وابسته به کامپيوتر ابداع کرده‌اند. برخى از مراکز کامپيوترى براى انتخاب کارکنان خود از روش‌هاى مزبور، و برخى ديگر از مسائل نمونه براى سنجش مهارت و کيفيت کار برنامه‌نويسى يا قدرت تحليل داوطلبان استخدام، استفاده مى‌کنند.


روش انجام وظيفه کارکنان و نحوه ارزيابى آن توسط مديريت نيز بايد در مجموعه دستورالعمل‌ها مشخص شده باشد. هر يک از کارکنان بايد بداند انجام چه کارى به او محول شده است، چگونه بايد آن را انجام دهد و طرز کار او با چه ضوابطى سنجيده مى‌شود. هر کارمندى بايد طبق ضوابطى که تعيين و به وى ابلاغ شده است مراحل مختلف وظيفه ارجاعى را پيگيرى و انجام دهد. به آناليست‌ها و برنامه‌نويسان بايد وظايف مشخصى واگذار شود که بودجه و زمان آن مشخص باشد و آنان نيز موظف باشند که در فواصل زمانى مناسب، گزارش پيشرفت کار را ارائه نمايند. به اپراتورها بايد وظيفه اجراءِ سيستم‌ها يا رانش‌هاى مشخصي، با دستگاه‌هاى معين واگذار شود که طبق برنامه از پيش تنظيم شده اجراء نمايند و موظف باشند هرگونه انحراف از برنامه را گزارش دهند. به‌منظور بهبود کنترل بايد وظايف اجرائى هر اپراتور، در فواصل زمانى مناسب، تعويض شود. نحوه اجراءِ اصول مذکور مى‌تواند در مراکز کامپيوترى مختلف تفاوت‌هاى جزئى داشته باشد ولى تعويض وظايف کارکنان به‌ويژه اپراتورها حتى در سازمان‌هاى کوچک نيز معمولاً ميسر است.