تنظيم برنامه بلندمدت براى مرکز خدمات کامپيوتري، به‌علت تغييرات مداوم تکنولوژى و غير قابل پيش‌بينى بودن وضعيت دقيق آتى ممکن است کارى غيرعملى و غيرمفيد به‌نظر رسد. اما، همانگونه که هر واحد تجارى براى ادامه فعاليت‌هاى خود مجبور است يک برنامه کلى داشته باشد، مرکز خدمات کامپيوترى نيز بايد برنامه کار چند سال خود را از قبل تنظيم کند. از جمله دلايل نياز به طرح جامع، طولانى‌ بودن زمان ايجاد سيستم‌هاى کاربردى و تهيه سخت‌فزار و نرم‌افزار کامپيوترى است. براى مثال، ايجاد و راه‌اندازى يک سيستم کامپيوترى حقوق و دستمزد کامل حداقل يک سال وقت لازم دارد، مرکز خدمات کامپيوترى بايد برنامه دو تا پنج ساله عملياتى خود ار تهيه و به تصويب بالاترين سطح مديريت برساند. البته برنامه مزبور ثابت نبوده و مى‌تواند در فواصل مناسب يا در شروع هر دوره فعاليت مورد تجديدنظر قرار گيرد.

سيستم‌هاى کاربردى

در طرح جامع مرکز خدمات کامپيوترى بايد مشخص باشد که چه سيستم‌هاى کاربردى فعلاً وجود دارد و چه سيستم‌هائى در حال ايجاد است و تا چه تاريخى تکميل مى‌شود. کدام يک از سيستم‌هاى موجود احتياج به تجديدنظر، تغيير يا توسعه دارد و ايجاد چه سيستم‌هاى کاربردى ديگرى در برنامه کار آتى است. در هر مورد بايد تاريخ شروع و پايان کار، سخت‌افزار، نرم‌افزار و پرسنل موردنياز و هزينه تقريبى به‌ويژه پيش‌بينى شود.

سخت‌افزار

بر اساس مجموع نياز سيستم‌هاى کاربردى بايد برنامه تأمين سخت‌افزار مناسب براى انجام عمليات جارى و ايجاد سيستم‌هاى کاربردى جديد تنظيم شود. با توجه به مشکلاتى که در تهيه سخت‌افزار وجود دارد برنامه‌ريزى در اين مورد از ضروريات است.

نرم‌افزار

بر اساس برنامه کاربردهاى آتي، نوع کاربردها و سخت‌افزار مورد استفاده بايد نيازهاى نرم‌افزاري، مانند سيستم عامل، ارتباطات و سيستم مديريت اطلاعات، مشخص و براى تأمين به موقع آن برنامه‌ريزى شود، براى مثال برنامه‌ريزى به‌منظور استفاده از پايانه‌هاى کامپيوترى نه تنها به سيستم کاربردى مناسب و پايانه‌هاى کامپيوترى بلکه به سيستم پردازش از راه دور و شبکه ارتباطى مناسب نيز نياز دارد.

کارکنان

با توجه به اينکه هرگونه اقدامى نياز به کارشناس ذى‌صلاح دارد بنابراين بايد تعداد و نوع تخصص‌هاى موردنياز براى پيشبرد طرح تعيين، و راه‌هاى تأمين آن پيش‌بينى شود. بنابراين، ضرورى است که برنامه‌اى براى انتقال، استخدام و آموزش کارکنان وجود داشته باشد. در برنامه استخدام و آموزش کارکنان بايد به نيازهاى سيستم‌هاى کاربردى در حال اجراء و پيش‌بينى شده توجه کافى بشود.

بودجه

اجراءِ طرح جامع به بودجه کافى نياز دارد. براى اينکه واحد تجارى بتواند منابع مالى موردنياز مرکز خدمات کامپيوترى را به موقع تأمين کند بايد هزينه‌هاى هر دوره عملياتى قبلاً محاسبه و به اطلاع مديريت رسانده شود. بنابراين طرح جامع مرکز خدمات کامپيوترى بايد همراه با بودجه لازم براى اجراء طرح باشد.