ضوابط عملياتي، قسمتى از دستورالعمل‌هاى اجرائى مراکز کامپيوترى است که در آن روش‌هاى مربوط به کار با دستگاه‌ها، نگهداشت سخت‌افزار، برنامه‌ريزى عمليات، دوره نگهدارى فايل‌هاى کامپيوتري، اتاقدارى (Housekeeping) اتاق کامپيوتر، ثبت عمليات، حفاظت و ايمنى و موارد اضطرارى تدوين شده است. در مجموعه مزبور، ضوابط عملياتى يکنواخت براى کار با هر يک از دستگاه‌هاى کامپيوترى مشخص مى‌گردد. به‌منظور نگه‌داشت سخت‌افزار نيز روش و برنامه زمانى مناسب براى تميز کردن و سرويس دستگاه‌هاى نوار، ديسک، چاپ و ساير دستگاه‌ها تنظيم مى‌شود. در برنامه‌ريزى عمليات بايد ساعات مشخصى از روز براى انجام اصلاحات جارى سيستم‌هاى کاربردي، تبديل و تست برنامه‌ها و سيستم‌هاى در حال ايجاد، نگهداشت سيستم‌ها، اخذ نسخ پشتيبان از فايل‌هاى اصلى و زمان مناسبى نيز براى اجراءِ مجدد رانش‌هائى که با اشکال مواجه مى‌شوند در نظر گرفته شود. قسمتى از ضوابط عملياتى به مشخص نمودن روش کنترل فايل‌هاى اطلاعاتى و تکنيک‌هاى مورد استفاده براى نگهدارى اختصاص مى‌يابد.


اتاقدارى اتاق کامپيوتر شامل ضوابط نظم و نظافت محوطه طى روز، نگهدارى از برنامه‌ها، استفاده از فرم‌هاى چاپي، وسايل و فايل‌ها مى‌باشد. روش ثبت عمليات بايد به‌نحوى تنظيم شده باشد که کنترل‌هاى مناسبى در مورد کارهاى ارجاعى و تهيه و توزيع گزارش‌هاى خروجى بين استفاده کنندگان را تأمين کند. در مقررات حفاظت فيزيکى و ايمنى دستگاه‌ها و به‌طور کلى مرکز خدمات کامپيوتري، بايد تمام موارد اضطرارى مانند قطع جريان برق، سيل و آتش‌سوزى پيش‌بينى شود و اقدامات لازم در صورت وقوع هر مورد و شرايط توقف کلى عمليات به‌طور روشن بيان گردد. روش‌هاى تأمين پشتيبان براى سخت‌افزار، نرم‌افزار و فايل‌هاى اطلاعات و برنامه‌ها بايد مشخص شود. براى تسهيل دسترسى به کارکنان کليدى (Key personnel) در موارد اضطرارى بايد نام و شماره تلفن افراد مزبور در مرکز کامپيوتر موجود باشد.