اصول مديريتدر مراکز خدمات کامپيوترى همان اصولى است که در مديريت ساير قسمت‌هاى کى مؤسسه اقتصادى اعمال مى‌گردد. مديريت به‌طور معمول اقدام به تهيه دستورالعمل‌ها و راهنماهاى عملياتى براى انجام وظايف توسط کارکنان مى‌نمايد. اين دستورالعمل‌ها براى آموزش، نظارت بر عمليات کارکنان و ارزيابى طرز کار آنان بسيار مفيد است. نظريه اين که اعمال روش‌هاى مختلف در طارحي، برنامه‌نويسي، مستندسازي، پياده سازى و اجراءِ سيستم‌هاى کاربردى باعث سردرگمى کارکنان و مديريت مى‌شود، تدوين استانداردها و ضوابط مناسب براى تمام مراحل ايجاد و اجراءِ سيستم‌هاى کاربردى در يک مرکز کامپيوترى ضرورت دارد. دستورالعمل‌هاى اجرائى مراکز خدمات کامپيوترى شامل ضوابط مربوط به سازمان، کارکنان، عمليات، طراحى سيستم‌هاى کاربردي، برنامه‌نويسى و آزمايش برنامه‌ها و سيستم‌ها است.