حسابرس بايد اطلاعات آزمايشى را دقيقاً بررسى کند و در صورت لزوم اطلاعات آزمايشى اضافى براى آزمون کنترل‌هاى حسابدارى سيستم، توصيه نمايد. نتايج آزمايش سيستم نيز بايد نهايتاً توسط حسابرس بررسى و ارزيابى شود. ارزيابى حسابرس شامل ارزيابى کنترل‌هاى حسابدارى سيستم و ارزيابى کفايت آزمايش‌ها است. حسابرس پس از بررسى نتايج آزمايش سيستم بايد نتايج اجراءِ جزئى يا اجراءِ موازى سيستم را نيز پيگيرى و مطالعه کند.