در دواير برنامه‌نويسى مراکز خدمات کامپيوترى به‌منظور ايجاد برنامه‌هاى کامپيوترى بدون اشتباه و کارآمد (Efficient)، يا هزينه مشخص و در محدوده زمانى معين روش‌هاى مختلفى مورد استفاده قرار مى‌گيرد. يکى از روش‌هاى سازماندهى در دايره برنامه‌نويسى تشکيل گروه‌هاى متعدد برنامه‌نويسى (شامل برنامه‌نويس ارشد و چند برنامه‌نويس) و محول کردن ايجاد برنامه‌هاى هر پروژه به يک گروه برنامه‌نويسى است. ارشد برنامه‌نويسى يا برنامه‌نويس ارشد وظيفه دارد قسمت‌هاى مختلف هر برنامه را تفکيک و به برنامه‌نويسان گروه ارجاع نمايد و حاصل کار آنان را بررسى و تحويل بگيرد. قسمت‌هاى ارتباطى برنامه‌ها را نيز سرپرست گروه ارجاع نمايد و حاصل کار آنان را بررسى و تحويل بگيرد. قسمت‌هاى ارتباطى برنامه‌ها را نيز سرپرست گروه آماده مى‌کند. روش ديگر، ارجاع تمام امور برنامه‌نويسى به يک دايره برنامه‌نويسى است. در اين روش، سرپرست دايره برنامه‌نويسى مسئوليت نظارت بر تمام برنامه‌ها را دارد و بر طرح، متن و مستندات برنامه‌ها رسيدگى مى‌کند. در هر دو روش سازماندهى مى‌توان از يک کارمند دفترى براى نگهدارى دفاتر، اسناد، ليست و اطلاعات آزمايشى برنامه‌ها استفاده کرد.


رويه مناسبى که براى نوشتن برنامه‌هاى پيچيده با کيفيت بالا به‌کار مى‌رود، روش برنامه‌نويسى قطعه‌اى است. در اين روش برنامه به اجزاءؤ مختلف و تا اندازه‌اى مستقل از يکديگر تقسيم و هر جزء جداگانه تدوين و آزمايش مى‌شود. سپس کليه اجزاء توسط برنامه اصلى با هم ارتباط مى‌يابد. با استفاده از اين رويه‌ دو هدف زير به‌طور توأم تأمين مى‌شود:


- ساده شدن برنامه‌هاى پيچيده و در نتيجه کاهش زمان برنامه‌نويسى و آزمايش برنامه‌ها.


- مشخص بودن قسمت‌هائى از برنامه که کار مشخصى را انجام مى‌دهد و در نتيجه سهولت انجام تغييرات و بررسي.


در برنامه‌نويسى قطعه‌اى هر قطعه برنامه، کار مشخصى را انجام مى‌دهد يعنى اطلاعات معينى را از برنامه اصلى يا قطعه ديگر برنامه گرفته و پس از پردازش، نتيجه عمليات را به برنامه‌ اصلى بر مى‌گرداند. براى اخذ نتايج بهتر، محدوديت‌هائى براى اندازه هر يک از قطعات تعيين مى‌کنند. به‌طور مثال، ممکن است حداکثر حجم هر قطعه برنامه به يک صفحه برنامه (۴۰ سطر) محدود شود. با استفاده از اين تکنيک، قطعات استانداردى مى‌توان ايجاد کرد که توسط برنامه‌هاى زيادى از آنها استفاده شود. براى نمونه مى‌توان از قعطه ويژه براى خواندن يک رکورد از فايل اصلي، چاپ يک سطر اطلاعات، آزمون وجود عدد در فيلد مبلغ يا مقدار، نام برد. ايجاد و افزايش اين قطعات در سنوات متوالى زمان نوشتن برنامه‌ها را به تدريج کاهش مى‌دهد، زيرا برنامه‌نويس مى‌تواند در برنامه‌ خود از قطعاتى که قبلاً نوشته و آزمايش شده است استفاده کند.