هدف حسابرس از رسيدگى به سيستم‌هاى کامپيوترى حصول اطمينان از موارد زير است.

اعتبار اطلاعات

هدف اصلى از رسيدگى به سيستم‌هاى کامپيوترى تعيين ميزان اعتبار اطلاعات است، تا براساس رسيدگى به صحت اطلاعات ورودى و روش پردازش، ميزان اتکاء حسابرس بر نتايج عمليات مشخص گردد.

حفاظت دارائى‌ها

مرکز خدمات کامپيوترى شامل دستگاه‌هاى کامپيوتري، برنامه‌ها، فايل‌هاى اطلاعاتي، مستندات سيستم‌ها، و کارکنان مى‌باشد که بايد مانند ساير دارائى‌ها کنترل و حفاظت شود.

کارآئى (Efficiency) سيستم

سيستم‌هاى کاربردى به‌منظور رفع نيازهاى استفاده کنندگان طرح و ايجاد مى‌گيرد. بنابراين، هر سيستم کاربردى به‌منظور ارزيابى چگونگى و ميزان تأمين نيازها مورد رسيدگى قرار مى‌گيرد.

اقتصادى بودن سيستم

هزينه‌هاى طراحي، پياده‌سازى و اجراء سيستم‌هاى کامپيوترى نبايد بيشتر از هزينه‌ انجام کار به روش‌هاى ديگر باشد. در اين مقايسه بايد مزاياى سرعت و دقت پردازش کامپيوترى در نظر گرفته شود. در اغلب موارد، به‌علت هزينه اندک کاربرد کامپيوتر، به هر حال صرفه‌جوئى‌هاى زيادى نصيب استفاده کننده مى‌شود.


اما براى افزايش کارآئي، بهينه‌سازى (Optimization) سيستم‌هاى کامپيوترى نبايد از نظر دور بماند.