رسيدگى به سيستم‌هاى کامپيوترى شامل مطالعه و ارزيابى کنترل‌هاى داخلى سيستم‌هاى مزبور است. اين کنترل‌ها به دو گروه تقسيم مى‌شود.

کنترل‌هاى عمومى (General controls)

اين گروه کنترل‌ها شامل کنترل‌هاى مربوط به عمليات و کنترل‌هاى مشترک سيستم‌هاى مرکز خدمات کامپيوترى است.

کنترل‌هاى کاربردى (Application Controls)

اين گروه کنترل‌ها شامل کنترل‌هاى اختصاصى مربوط به هر يک از سيستم‌هاى کاربردى کامپيوترى است.


چون کنترل‌هاى عمومى بر کنترل‌هاى کاربردى تأثير دارد، حتى اگر قرار باشد فقط کنترل‌هاى يک سيستم کاربردى خاص مورد رسيدگى و ارزيابى قرار گيرد. بايد علاوه بر کنترل‌هاى کاربردى کنترل‌هاى عمومى نيز مطالعه و ارزيابى شود. رسيدگى به کنترل‌هاى کاربردى سيستم‌هائى که موردنظر حسابرس نيست ضرورتى ندارد.


مطالعه و ارزيابى کنترل‌هاى حسابدارى سيستم‌هاى کامپيوترى به‌طور خيلى خلاصه شامل مراحل زير است:


۱. مرحله مقدماتى (Preliminary Phase) بررسى ـ براى شناخت کلى سيستم و کنترل‌هاى داخلي.


۲. مرحله تکميل (Completion phase) بررسى ـ براى مشخص کردن کنترل‌هاى اساسي.


۳. آزمون رعايت (Compliance test) ـ براى ارزيابى نحوه اجراء کنترل‌هاى پيش‌بينى شده در سيستم.


۴. ارزيابى کنترل‌ها ـ براى تعيين ميزان اتکاء بر کنترل‌هاى موجود.


حسابرس پس از ارزيابى کنترل‌هاى سيستم‌هاى کاربردى با توجه به نتايج حاصله، کار رسيدگى را به‌طور عادى براى حسابرسى صورت‌هاى مالى ادامه مى‌دهد.


حسابرس آشنا به کامپيوتر مى‌توانند سيستم‌هاى ساده کاربردى را مطالعه و ارزيابى نمايند. رسيدگى به سيستم‌هاى پيچيده کامپيوترى تخصص ويژه لازم دارد. در اين‌گونه موارد از کارشناسان حسابرسى سيستم‌هاى کامپيوترى استفاده مى‌شود. در رابطه با استفاده از کارشناسان مزبور در مؤسسات حسابرسى مسائلى از قبيل سازماندهي، وظايف و آموزش موردنياز کارشناسان حسابرسى کامپيوترى و ساير حسابرسان بايد مورد توجه قرار گيرد.