روش‌هاى مختلفى که براى سازمان دادن به حسابرسى سيستم‌هاى کامپيوترى براى يک مؤسسه حسابرسى وجود دارد به‌شرح زير است:

عدم ايجاد تخصص جداگانه براى حسابرسى سيستم‌هاى کامپيوترى

در اين روش کليه حسابرسان از معلومات لازم براى رسيدگى به سيستم‌هاى دستى و کامپيوترى به‌طور يکنواخت بهره‌مند هستند و بنابراين ايجاد شاخه تخصصى در مؤسسه لزومى ندارد.

استفاده از کارشناسان حسابرسى سيستم‌هاى کامپيوترى خارج از مؤسسه

به دليل موجود نبودن متخصص در داخل مؤسسه و عدم آشنائى حسابرسان با روش‌هاى رسيدگى به سيستم‌هاى کامپيوتري، در موارد ضرورى از کارشناسان خارج از کادر ثابت مؤسسه استفاده مى‌شود.

کارشناسان حسابرسى سيستم‌هاى کامپيوترى در گروه‌هاى حسابرسى

در اين حالت، هر يک از گروه‌هاى حسابرسى مؤسسه، به ميزان موردنياز، کارشناس حسابرسى سيستم‌هاى کامپيوترى در اختيار مى‌گيرد.

کارشناسان حسابرسى سيستم‌هاى کامپيوترى در يک گروه خاص

در اين روش، گروه مستقل حسابرسى سيستم‌هاى کامپيوترى در مؤسسه تشکيل مى‌شود که برحسب نياز ساير گروه‌هاى حسابرسى و طبق برنامه سيستم‌هاى کامپيوترى را مطالعه و ارزيابى نموده و گزارش‌هاى لازم را تهيه و ارائه مى‌نمايد.

استفاده از خدمات کارشناسان گروه سيستم‌هاى کامپيوترى

در مؤسساتى که گروه سيستم‌هاى کامپيوترى وجود دارد، روش کار ممکن است بدين صورت باشد که ساير گروه‌ها بر حسب نياز از خدمات کارشناسان گروه مزبور طبق برنامه استفاده کنند. در اين حالت، کارشناسان گروه سيستم‌هاى کامپيوترى به‌صورت عضوى از گروه حسابرسي، خدمات کارشناسى ارائه مى‌نمايند.


در روش‌هاى اول و دوم، مؤسسه در عمل گروه کارشناس حسابرسى سيستم‌هاى کامپيوترى ندارد و در روش‌هاى چهارم و پنجم کارشناسان مزبور در يک گروه خاص متمرکز هستند و در حالت سوم اين کارشناسان به‌صورت غيرمتمرکز در گروه‌هاى مختلف پراکنده‌اند. موضوع اساسى در سازماندهى حسابرسى سيستم‌هاى کامپيوترى اتخاذ تصميم در اين مورد است که آيا کارشناسان مزبور بايد در يک گروه خاص متمرکز شوند يا اينکه در داخل گروه‌هاى حسابرسى مختلف باشند.


مزاياى تشکيل گروه مستقل کارشناسان حسابرسى سيستم‌هاى کامپيوترى شامل موارد زير است:


۱. استفاده بهتر از کارشناسان.


۲. رضايت خاطر بيشتر کارشناسان.


۳. اهميت يافتن حسابرسى سيستم‌هاى کامپيوترى.


۴. افزايش تخصص کارشناسان مزبور.


۵. تسهيل کنترل و هماهنگى.


براى ادغام کارشناسان حسابرسى سيستم‌هاى کامپيوترى در داخل گروه‌هاى حسابرسى نيز مزايائى به‌شرح زير برشمرده‌اند:


۱. هماهنگى بيشتر کارشناسان مزبور با هدف‌هاى گروه حسابرسى.


۲. ارتباط بهتر کارشناس حسابرسى سيستم‌هاى کامپيوترى با اعضاء تيم حسابرسى.


۳. افزايش معلومات ساير اعضاء گروه در ارتباط با کارشناسى سيستم‌هاى کامپيوترى.


نمونه نمودار سازمانى تشکيل گروه خاص حسابرسى سيستم‌هاى کامپيوترى در نمودار روش سازماندهى متمرکز کارشناسان حسابرسى سيستم‌هاى کامپيوترى و نمونه نمودار سازمانى ادغام کارشناسان مزبور در گروه‌هاى حسابرسى در روش سازماندهى غيرمتمرکز کارشناسان حسابرسى سيستم‌هاى کامپيوترى ارائه گرديده است.


روش سازماندهى متمرکز کارشناسان حسابرسى سيستم‌هاى کامپيوترى
روش سازماندهى متمرکز کارشناسان حسابرسى سيستم‌هاى کامپيوترى

روش سازماندهى غير متمرکز کارشناسان حسابرسى سيستم‌هاى کامپيوترى
روش سازماندهى غير متمرکز کارشناسان حسابرسى سيستم‌هاى کامپيوترى