به‌علت کمبود متخصصين حسابرسى و کامپيوتري، استخدام کارشناسان حسابرسى سيستم‌هاى کامپيوترى که بايد در هر دو رشته متخصص باشند بسيار مشکل است. با توجه به عرضه بسيار نادر اين کارشناسان در بازار کار، تعداد موردنياز بايد به دقت محاسبه شده و يا آموزش کامپيوتر به حسابرسان يا آموزش حسابرسى به متخصصان کامپيوتري، کارشناسان موردنياز تأمين گردد.


دلايلى که براى استفاده از متخصصين کامپيوترى براى تأمين کارشناسان موردنياز ارائه مى‌شود به‌شرح زير است:


۱. متخصصين کامپيوتر با کنترل‌هاى اساسى (Basic controls) سيستم‌هاى کامپيوترى آشنائى دارند.


۲. ارزيابى کنترل‌هاى سيستم‌هاى کامپيوترى نياز به تجارب طولانى در زمينه طراحى و پياده‌سازى (Implementation) سيستم‌هاى مزبور دارد.


۳. براى رسيدگى به سيستم‌هاى کامپيوترى بيش از معلومات حسابدارى به معلومات کامپيوترى نياز است.


مزايائى که براى استفاده از حسابرسان در مورد مزبور عنوان مى‌شود به قرار زير است:


۱. حسابرسان با اصول کنترل‌هاى داخلى که در رسيدگى به سيستم‌هاى کامپيوترى موردنياز است آشنا مى‌باشند.


۲. هدف نهائى از رسيدگى به سيستم‌هاى کاربردى کامپيوترى ارزيابى صورت‌هاى مالى است که فقط از عهده حسابرسان برمى‌آيد.


مطالعات انجام شده نشان مى‌دهد که اغلب مؤسسات حسابرسى ترجيح مى‌دهند متخصصين کامپيوتر را براى کارشناسى حسابرسى سيستم‌هاى کامپيوترى به‌کار گيرند.

وظايف کارشناسان حسابرسى سيستم‌هاى کامپيوترى

معلومات عمومى کامپيوترى حسابرسان براى کارشناسى حسابرسى سيستم‌هاى کامپيوترى کافى نيست. اين گروه بايد داراى معلومات وسيع‌تر و تجارب بيشترى در زمينه‌هاى علوم کامپيوترى باشند تا بتوانند وظايف خود را انجام دهند. وظايفى که در انتشارات يکى از انجمن‌هاى حرفه‌اى براى اين گروه ذکر گرديده است شامل موارد زير مى‌باشد:


۱. پشتيبانى فنى حسابرسان در موارد استفاده از نرم‌افزارهاى عمومى حسابرسي.


۲. استفاده از روش‌هاى حسابرسى با استفاده از کامپيوتر.


۳. اجراء برنامه‌هاى حسابرسى سيستم‌هاى پيچيده کامپيوتري.


۴. ارزيابى مواردى که نياز به کارشناسى در زمينه کامپيوتر دارد مانند ارزيابى کنترل‌هاى داخلى در برنامه‌هاى سيستم‌هاى کاربردي.


۵. نوشتن برنامه‌هاى مخصوص کامپيوترى يا ارزيابى برنامه‌هاى موجود حسابرسي.


۶. انجام وظايف رابطه فنى بين حسابرسان و کارکنان مراکز خدمات کامپيوتري.


۷. آزمايش و ارزيابى مقررات حفاظتي، ايمنى و پشتيبانى مراکز خدمات کامپيوتري.


۸. آزمايش و ارزيابى نرم‌افزارهاى مربوط به مديريت اطلاعات و کنترل بانک‌هاى اطلاعاتي.


به‌طور کلى وظيفه اين کارشناسان، پشتيبانى فنى حسابرسان در رسيدگى به سيستم‌هاى کامپيوترى و استفاده از کامپيوتر به‌صورت يک ابزار براى انجام حسابرسى مى‌باشد.