کامپيوتر از دو جنبه بر حسابرسى تأثير داشته است:


۱. حسابرسى سيستم‌هاى کامپيوترى


۲. استفاده از کامپيوتر براى انجام حسابرسى.


حسابرس در اجراء وظايف حسابرسي، خود يا مواردى مواجه مى‌شود که صاحبکار براى پردازش اطلاعات جاري، يا شامل پردازش کامل تمام اطلاعات مالى باشد. در اين‌گونه موارد حسابرس بايد قادر باشد سيستم‌هاى کامپيوترى را مطالعه و ارزيابى و ميزان اتکاء خود را به نتايج عمليات سيستم‌هاى مزبور مشخص نمايد. اصول و هدف‌هاى رسيدگى در سيستم‌هاى کامپيوترى همان اصول و هدف‌هاى رسيدگى‌هاى متداول است اما در روش‌هاى رسيدگى تفاوت‌هائى وجود دارد. روش رسيدگى همواره بر حسب نوع کامپيوتر و پردازش کامپيوترى مورد استفاده، تفاوت‌هائى جزئى خواهد داشت. به‌طور مثال، اگر کامپيوتر مورد استفاده يک کامپيوتر شخصى باشد، روش‌هاى رسيدگى يا مواردى‌که از کامپيوترهاى بزرگ با نوع پردازش سيستم‌هاى اشتراک زمان (Sharing ـ Time) استفاده مى‌شود. تفاوت خواهد داشت. در حال حاضر، در ايران در بيشتر کاربردهاى مالى از انواع کامپيوترهاى متوسط و بزرگ و روش پردازش دسته‌اى (Batch Processing) اطلاعات استفاده مى‌شود، گرچه افزايش تعداد کامپيوترهاى کوچک، روش‌هاى پردازش ديگرى را در آتيه نزديکى متداول خواهد کرد.


استفاده از کامپيوتر براى انجام حسابرسي، مانند استفاده از آن براى انجام ساير امور، به نوع و ميزان استفاده بستگى دارد و به آشنائى و تخصص ويژه نيازمند است.